قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300051
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

افزایش تعداد تخت های بیمارستانی از ۵۶ هزار تخت به ١٢٨ هزار و ١٤٢ تخت، طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونتدرمانوزارتبهداشتاعلامکرد

افزایشتعدادتختهایبیمارستانیاز۵۶هزارتختبه١٢٨هزارو١٤٢تخت،طیسالهایپسازپیروزیانقلاباسلامی

 

 

معاونتدرمانوزارتبهداشتبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیایرانگزارشعملکرداینحوزهرااعلامکرد

 

بهگزارشوبدا،براساساعلاممعاونتدرمانوزارتبهداشت،طیسالهایپسازپیروزیانقلاباسلامی،تعدادتختهایبیمارستانیاز۵۶هزارتختدرسال۱۳۵۶،به۱۲۸۱۴۲افزایشیافتهوهمچنیندراینبازهزمانی،افزایش۱۰۰برابریسرمایهگذاریدربخشبهداشتودرمان،منجربهرشد۴۰۰درصدیشاخصهایبهداشتیودرمانیشدهاست

 

درحالحاضر،بهازایهر۲۳۰۰نفریکپزشکعمومیدرحالخدمترسانیبهمردماست

 

براساساینگزارش،تعدادپزشکاندرآستانهپیروزیانقلاباسلامی۱۳۵۶،نفربودهودرآنسالهانزدیکبه۶هزارپزشکپاکستانیدرکشورحضورداشتند؛درسال۱۳۵۷تعدادپرستاران۷۱۰۰نفرونسبتپرستاربههرهزارنفربودهاستاکنونحدود۱۲۰هزارپرستاردرکلکشوربهارائهخدمتمیپردازند،همچنینبهازایهر۲۳۰۰نفریکپزشکعمومیدرحالخدمترسانیبهمردماست

 

نسخهچاپيارسالبهدوست

دوشنبه٢٢بهمن١٣٩٧١٣٥٠شمارهخبر١٨٦٨٣٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top