قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300053
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دیواری بین دانشگاه آزاد و دولتی وجود ندارد - ضرورت ورود بخش خصوصی با رعایت استانداردها و حقوق شهروندی به حوزه سلامت

وزیربهداشتدرآیینافتتاحبیمارستانفرهیختگاندانشگاهآزاداسلامی

دیواریبیندانشگاهآزادودولتیوجودنداردضرورتورودبخشخصوصیبارعایتاستانداردهاوحقوقشهروندیبهحوزهسلامت

 

 

وزیربهداشتضمنتبریکبهمناسبتفرارسیدندههمبارکفجر،گفتازحمایتهایبیدریغوبیوقفهمقاممعظمرهبریوهمچنینمرحومآیتاللههاشمیرفسنجانیازدانشگاهآزاداسلامیتشکرمیکنیمکهموجبماندگاریوارتقایایندانشگاهشد

 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرآیینافتتاحبیمارستانفرهیختگاندانشگاهآزاداسلامیاظهارداشتدردههگذشتهدستاوردهایعظیمیدرحوزهسلامتداشتهایمودرکاهششاخصهایمرگومیرمادرانباردار،نوزادانوکودکانکمترازسال،توانستیمدربینکشورشرقمدیترانهرتبهاولرابهدستبیاوریمودرتوسعهزیرساختهایآموزشی،بهداشتیودرمانیحداقلبرابررشدکردهایموشاخصهایمرگنوزادانومادرانباردارحداقلبهیکدهمسالرسیدهاست،اماایندستاوردهازمانیبهدستآمدکهعلتاصلیمرگدرکشور،بیماریهایواگیرداربودند

 

ویتصریحکرددردهههایگذشتهفرزندانمانرابادلارعلیهبیماریمهلکمسریقابلپیشگیریباواکسن،واکسینهکردیمووزارتبهداشتدرکنترلبیماریهایواگیردارنقشاصلیومحوریداشت،اماامروزعواملیدرتهدیدسلامتجامعهبهوجودآمدهاندکهوزارتبهداشتموثرتریننقشرانداردووزیربهداشتبهعنوانیکیازاعضایدولتویکیازاعضایکوچکحاکمیت،نقشبسیاراندکیدارد

 

بهگفتهوزیربهداشت،امروزمشکلاتسلامتروان،حوادثجادهای،بیماریهایقبلیوعروقی،دیابت،فشارخونوسلامتحاشیهشهرهابهعنوانتهدیدیبرایسلامتجامعههستندکهوزارتبهداشتدرکنترلآنها،نقشجزییوکمیداردوبهمشارکتبینبخشینیازاست

 

دکترنمکیتاکیدکردبرایکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر،نهادهاوسازمانهایخارجازوزارتبهداشتنیزمسئولهستند،لذادراینزمینهازآنهایاریمیطلبیمواینهمکاری،نیازیمبرموغیرقابلاجتناباستچونامکاننداردوزارتبهداشتبدونمشارکتمردم،سازمانهایمردمنهاد،وزارتخانهوسایربخشهایحاکمیتبتواندگامهایموثریدراینمسیربردارد،بنابراینبهعنوانوزیربهداشتدستتمنابهسویشهرونداندرازمیکنمکهکمککنیدتابتوانیمبهترازگذشتهدرعرصههایبینالمللیبدرخشیم

 

ویبابیاناینکهبرایگرهگشاییآمدهامنهگرهزدن،افزودبیاییمباهمگفتمانمشترکداشتهباشیمواستانداردهایمشترکتعریفکنیممنبرمبنایاستانداردهادرحمایتازمردمایستادهاموذرهایازاصولواستانداردهابههیچدلیلومصلحتی،عقبنشینینمیکنمالبتهاجازههمنمیدهمکههمکارانمنقفلیبرقفلهایقبلیکشوربزنند

 

وزیربهداشتضمنتاکیدبرلزومقربانینکردنمنافعومصالحملیدربرابرسیاستزدگی،گفتروزیکهبرایرایاعتمادبهمجلسرفتهبودمبهنمایندگانگفتمکهوزیربهداشت،وزیربهداشتملتایراناعمازاصولگرا،اصلاحطلب،مستقل،کلیمی،زرتشتی،شیعه،اهلتسننوحتیزندانیانمحکومبهاعداماستچونبرایتامینسلامتمردمایران،قسمخوردهام

 

دکترنمکیتاکیدکردنمیتوانموزارتبهداشترابهدامسیاستزدگیبیندازمسهرابسپهریمیگفت"منقطاریدیدمکهسیاستمیبردوچهخالیمیرفت"،بنابراینواگنوزارتبهداشتراهیچوقتبااینقطارهمراهنخواهمکرد 

 

ویافزوداگربندهازفردابراستانداردهاایستادم،آنرابهحسابرویههایگذشتهوسیاستزدگینگذاریدمتاسفانهدرآموزشعالیکشور،گرفتاریهایزیادیداریمکهمربوطبهدانشگاهآزادیاغیرآزادهمنیست

 

وزیربهداشت،خاطرنشانکردمتاسفانهنیروهایتکبعدیتربیتمیکنیموپزشکانمتخصصوفوقتخصص،آشناییچندانیبافرهنگدیرینهارزشمندکشورندارندچوندرمبانیآموزشیآنهاچنینمطالبیوجودنداردبینطبیبوحکیمتفاوتوجودداردومادرکشور،طبیبتربیتمیکنیمکهنقصانبزرگیاست

 

دکترنمکیاضافهکردآموزشدانشجویاندرکشور،جامعهمحورنیستبلکهبیمارستانمحوراستویادانشجویاندندانپزشکی،یونیتمحورتربیتمیشوندومولفههایاجتماعیموثربرسلامتقویترازسایرمولفههاهستندکهدانشجویانآشناییچندانیباآنهاندارند

 

دکترنمکیتاکیدکردبایددردانشگاههاتحولایجادکردهودیوارهایبتنیدانشگاههاباجامعهرابرداریمچراشاخصدرحوزهدندانپزشکیهنوزوضعیتمناسبینداردچونبررویسلامتدهانودندانکارزیادینکردهایموبرخیدانشجویاناینرشتهازروزاولبهفکرمطببالاشهروارتودنسیهستند

 

ویبابیاناینکهدرتربیتدانشجویانمقطعتحصیلاتتکمیلیرشدبیرویهایداشتهایم،گفتمتاسفانهدرسالهایگذشتهآموزشگاههایبهیاریوبهورزیراتعطیلکردیمدرحالیکهتربیتنیرودرمقاطعمختلف،بایدمتناسبباشد

 

وییادآورشدیکیازمشکلاتکشور،تربیتنیرویانسانیگرانقیمتودردورههایطولانیمدتاستکهبایددراینزمینهبازنگریکنیموبایدبدانیمکهچهافرادیراباچهسطحیازمعلوماتبرایکدامجایگاهنظامارائهخدمتدرچهزمانیباچهقیمتیوتوسطچهکسیمیخواهیمتربیتکنیم

 

وزیربهداشتتصریحکردبدونوفاقملینمیتوانیمکاریازپیشببریمودشمنانزمانیبرمامیتازندکهگسستبینمسئولانرااحساسمیکنند،بنابراینامروزدرهمهعرصههابهویژهآموزشوسلامتنیازمندوفاقملیهستیم

 

دکترنمکیدرپایانگفتدیواریبیندانشگاهآزادودولتیوجودنداردومامشتاقیمکهبخشخصوصیبارعایتاستانداردهاوحقوقشهروندیبهحوزهسلامتواردشود

يکشنبه٢١بهمن١٣٩٧١٣١٤شمارهخبر١٨٦٩٠٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top