قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300100
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تولید ۷۵۰۰ قلم دارو در کشور - حمایت سازمان غذا و دارو از کارخانه‌های تازه تاسیس

تولید۷۵۰۰قلمدارودرکشورحمایتسازمانغذاوداروازکارخانه‌هایتازهتاسیس

 

 

رییسسازمانغذاوداروبااشارهبهاینکهقبلازانقلابتنها۵۵۰قلمدارودرداخلکشورتولیدمی‌شد،گفتامروز۷۵۰۰قلمدارودرکشورتولیدمیشودوتنهادرصدازنیازبازارداروییکشوروارداتیاست

 

 بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرمراسمافتتاحسایتکارخانهرفسنجانداروگفتکشوروملتایرانپسازانقلابهموارهشرایطسختیراتجربهکردهاندکهیکیازآنهادرسال‌هایدفاعمقدسبود،اماداروسازانوپزشکاننشاندادندکهمیتوانندمسائلمربوطبهسلامتراکشورراادارهکنند

 

ویافزوددرابتدایانقلاب۲۱۰۰قلمدارودرکشوروجودداشتکه۱۳۰۰قلمآنوارداتی،۳۰۰تا۴۰۰قلمداروتحتلیسانسو۵۵۰قلمداروتوسطشرکتهایداروسازیداخلتولیدمی‌شد،اماامروزعلی‌رغمتحریم‌هاییکهدردورانمتعددوجودداشت،اکنون۱۰هزارقلمدارودربازارداروییکشوروجوددارد 

 

بهگفتهمعاونوزیربهداشت۷هزارو۵۰۰قلمازبازارداروییکشور،تولیدداخلو۲۵۰۰قلمداروخارجیاستکهتنها۳درصدازبازارکشورراتشکیلمی‌دهدوعمدهنیازبازارتوسطکارخانهداروسازیداخلیتامینمیشود

 

ویخاطرنشانکرددرحالحاضر۱۱۰کارخانهداروسازیدرکشورفعالاستوحدود۳۰شرکتداروسازینیزبهصورتقراردایدارویخودرادراینکارخانههاتولیدمی‌کنند

 

دکترپیرصالحیتصریحکردفعالیتاینتعدادکارخانهداروسازیایننویدرامی‌دهدکهمامی‌توانیمدرشرایطسختازتامینداروهایاساسیاطمینانداشتهباشیم،اگرچهتحریم‌هاباعثایجادکمبودهاییمی‌شود،امادشمننمیتوانددستماراببندد؛چراکهاساسیترینداروهابهکمکدلسوزاناینعرصه،حتیدرسخت‌ترینشرایطتولیدمیشوند

 

 

رییسسازمانغذاودارواظهارکردامروزشاهدافتتاحکارخانههایمتعددهستیمکهنشانمی‌دهدتحریم‌هانمی‌توانندمانعازپیشرفتمادرعرصهداروسازیشودهمچنینافتتاحکارخانههایداروسازیعلی‌رغمخودکفاییباعثایجادفرصتهایشغلیبرایجوانانتحصیلکردهمی‌شود

 

ویبااشارهبهاینکهایرانیکیازکشورهایبرتردرحوزهتولیدداروهایبایوتکنولوژیاست،عنوانکردخوشبختانهشرکت‌هایدانش‌بنیانیکهراه‌اندازیشده‌اندعمدتادرتولیدداروهایهایتکفعالیتدارند،لذابایدتلاشکنیمکهبهسمتتقویتاینشرکت‌هایدانشبنیانحرکتکنیم

 

دکترپیرصالحیگفتهمزمانبادههمبارکفجر،کارخانه‌هایداروسازیدرمشهدوهمدانافتتاحشدندوامروزنیزشاهدافتتاحکارخانهداروسازیدیگریدرکرمانهستیمسازمانغذاوداروحتماکمکخواهدکردتاپروانههایموردنیازاینکارخانه‌هاباسرعتبیشتروخارجازنوبتبررسیشوندامیدواریماینکارخانه‌هانیزبرایآیندهتولیدداروهایهایتکرادرنظرداشتهباشند

 

ویبااشارهبهاینکهعمدهتمرکزکارخانههایداروسازیدرتهرانوشهرهایبزرگاست،خاطرنشانکردامیدواریمباافتتاحاینکارخانهدرکرمانباتوجهبهزیرساخت‌هایمناسبایناستانشاهدهتبدیلآنبهعنوانیکیازقطبهایداروسازیکشورباشیم

سهشنبه٢٣بهمن١٣٩٧٠٨٤٥شمارهخبر١٨٦٩٢١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top