قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300103
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

استراتژی 4 گانه دبیرخانه کمیسیون انجمن های گروه علوم پزشکی اعلام شد

استراتژیگانهدبیرخانهکمیسیونانجمنهایگروهعلومپزشکیاعلامشد

 

دبیرکمیسیونانجمنهایعلمیگروهعلومپزشکیبااشارهبهسیاستهایکمیسیونانجمنهایعلمیگروهپزشکیمبنیبرعدمافزایشبیرویهتعدادانجمنهاومتمرکزکردنانجمنهایمنشعبازیکرشتهمادر،اقداماتایندبیرخانهدریکسالگذشتهرا برشمرد

 

بهگزارشوبدا،دکترسیدجلیلحسینیبااشارهبهاقداماتانجامشدهتوسطایندبیرخانهدریکسالگذشتهمبنیبرارتقاوسالمسازیروندانجمنهایعلمی،استراتژیتوانمندسازیکارشناسیانجمنهایعلمی،بینالمللیسازیواقعیانجمنهاوواگذاریاموربهانجمنهایعلمیراازبرنامههایدردستاقدامدبیرخانهکمیسیونانجمنهایپزشکیطیاینمدتعنوانکرد

 

دبیرکمیسیونانجمنهایعلمیگروهعلومپزشکیبااشارهبهبرگزاریدورهایمجامععمومیوفوقالعادهانجمنهااظهارداشتاطلاعاتبهروزشدهانجمنهاواخباردبیرخانهکمیسیوندرسایتکمیسیونبارگذاریشدهاستکهطیآنارتباطنزدیکبیندبیرکمیسیونوروسایانجمنهاوکارشناساندبیرخانهبامنشیهایانجمنهابرقرارشدهاست

 

ویبااشارهبهاینکهتاکنونانجمنگروهپزشکیانتخاباتخودرابهصورتالکترونیکبرگزارکردهاند،تصریحکردحدوددرصدانجمنهابرگزاریانتخاباتالکترونیکرادرمجامعفوقالعادهخودبهتصویبرساندهاندواینموضوعباهمتودقتهرچهتمامدربینانجمنهایدیگرپیگیریمیشود

 

دکترحسینیبااشارهبهتشکیلکمیتههایاخلاقحرفهایدرانجمنها،حضورناظریندبیرخانهاعضایهیاتمدیرهانجمنهادرمجامععمومیوفوقالعادهانجمنهاراموردتاکیدقراردادوخاطرنشانکردسیاستکلیکمیسیونانجمنهایپزشکی،عدمافزایشبیرویهتعدادانجمنهاوهمگراییوهمافزاییانجمنهایمنشعبازیکرشتهمادردریکانجمناستکهبرایناساس،سعیکردیمازتشکیلچندینانجمندریکرشتهجلوگیریشودوبهطورکلیهمگراییخوبیدرهمکاریبینرشتهایراایجادکنیم

 

ویباتاکیدبروجودانجمنهایبینرشتهایافزوددرخصوصاینکهیکانجمنبینرشتهایچگونهایجادشودکهانجمنهایمادرمرتبطبههمدرآننقشداشتهباشند،بهمدلیدستیافتیمکهمراحلتصویبآنانجامشدهوبهزودیابلاغمیشود

 

دبیرکمیسیونانجمنهایعلمیگروهپزشکیاظهارداشتهمچنیندرسهماهآیندهجلساتیرادرخصوصکمیتههایانتخاباتانجمنهاوتوانمندسازیمنشیهاواعضایهیاتمدیرهانجمنهایپزشکیبرگزارخواهیمکرد

 

دکترحسینی،موضوعواگذاریاموروزارتبهانجمنهایعلمیرامهمارزیابیکردوگفتامیدواریمفرآیندواگذاریاموررادرموردانجمنهاییکهروندفعالیتهایشانرابهطورمنظمبهپیشمیبرندبهتدریجاجراییکنیم

 

ویباتاکیدبرروابطهدوسویهبیندبیرخانهکمیسیونوانجمنهایعلمیپزشکیدرجهتهمکاریوهماهنگیباوزارتعنوانکرداگردرروندهمکاریهامشکلیوجودداشتهباشد،ازطریقمعاونتدرمانویاسازماننظامپزشکیآنهارابرطرفمیکنیمهمچنینتلاشهمکارانمادردبیرخانهکمیسیونانجمنهایعلمیایناستکهفلسفههمگراییرشتهایوتخصصیراحاکمکنیمتابتوانیمبهاهدافمدنظردرپیشبردبرنامههایطرحتحولسلامتونوآوریدرآموزشپزشکیواجرایاستراتژیهایگانهدستیابیم

سهشنبه٢٣بهمن١٣٩٧١٢٥٣شمارهخبر١٨٦٩٣٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top