قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300113
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

معاون پرستاری وزارت بهداشت ابقا شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باحکموزیربهداشت؛

معاونپرستاریوزارتبهداشتابقاشد


وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترمریمحضرتیرادرسمتمعاونپرستاریاینوزارتخانهابقاکرد

بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست
سرکارخانمدکترحضرتی

   بدینوسیلهحکممعاونتسرکارعالی بهعنوانمعاونپرستاریابقاءمیشودامیداستبااتکالبهخداوندبزرگوبهرهگیریازتجاربگذشتهوظرفیتکلیههمکاراندرستادودانشگاههایعلومپزشکیکشورباپیرویازمشیاعتدالدولتتدبیروامیددرانجامامورمحولهموفقباشید
منطبقباشیوهصدوراحکامانتظارمیرود مواردذیلموردتوجهقرارگیرد
   تکریمهمکارانارجمندپرستاردرسراسرکشوروپاسداشتخدماتشبانهروزیاینعزیزانازاولویتاینجانبدرشرایطکنونیاست
انتظارمیرودبهنحومقتضیدرراستایارتقاءمعیشتایشانوتقدیرمعنویاززحماتشانگامبرداریملازمستدراسرعوقتباهماهنگیمعاونتذیربطپرداختمعوقاتاینقشرزحمتکشانجامونتیجهراگزارشنمائید
ضمنادرراستایتغییرنظامپرداختمبتنیبرگروهپزشکیدرمانیدرطراحیمدلمناسببامدیرانودستاندرکارانهمراهیشودتادرآیندهشکافموجودبینگروههایارائهدهندهخدمتبهحداقلممکنوسقفمنطقیبرسد
   همانگونهکهدفاعازحقوقپرسنلزحمتکشازوظایفمامیباشد،حمایتازحقوقشهروندیبیماراننیزازمسئولیت¬هایشرعیوقانونیهمکاراناینجانباستضروریستراهکارهایمناسبارزشیابیخدماتکادرپرستاریاعمازبخشخصوصی،دولتیوغیرهرا اعلامنمائیداحترامبهبیماروهمراهانویوانجامدرستوظایفوتکالیففنیوحرفهایازاهمتعهداتکلیههمکارانپرستارستکهضرورتداردموردپایشمستمرقرارگرفته،بموقعگزارششود
تشویقوقدردانیدرموردعزیزانیکهباخدماتشبانهروزیومشفقانهدرخدمتمردمشریف میباشندوخوشبختانهدراکثریتهستدوهمچنینبرخوردمناسببااقلیتیکهخدایناکردهقصور میورزندالزامیاست
   درتربیتنیرویانسانیپرستاریکشورضروریستبامعاونمحترمآموزشیمطالبذیلموردتوجهقرارگیرد
اولاتعطیلیمقاطعتحصیلیپائینوگرایشبهسمتتحصیلاتتکمیلی،علیرغمصرفمنابعسنگین کشورراباکمبودکادرپرستاریدربعضیمناطقجهتراهاندازیتختهایجدیدروبروکردهکهضروریستدراینموردسریعابازنگریشود
ثانیاپرستارانماهنوزبهجایجامعهمحور،بهروشبیمارستانمحورتربیتمیشوندکهباهمکاریمعاونتمحترمآموزشیبایدایننقیصهمرتفعگردد
ثالثاقابلیتپرستارانبعنوانیکیازارکاننظامارائهخدمتبایدتقویتشودتابتوانندبعنوانافرادچندوجهیدر کلیهعرصههاینظامسلامتاعمازپیشگیری،درمانوتوانبخشیارائهخدمتنمایند
   گسترشوتقویتپرستاریدرمنزلوتعیینتعرفهمناسببارسنگینیراازدوشنظامسلامتبرخواهدداشتنگهداریطولانیمدتبیمارانمزمنوکسانیکهماندنشاندربخشمراقبتهایویژهفقطبدلیلمراقبتهایپرستاریستهزینههایکمرشکنیبهبیمارونظامسلامتتحمیل میکندکهباشیوهپرستاریدرمنزلمیتوانعلاوهبرکاهشبارروانیمردم،هزینههاینظامسلامترانیزکاهشداد
      بدیهی استبایدتلاشکنیمتااینخدماتتحتپوششسازمانهایبیمهگرقرارگیرد
      توفیقسرکارعالیراازخداوندبزرگمسئلتدارم

نسخهچاپيارسالبهدوست

سهشنبه٢٣بهمن١٣٩٧١٥٢٥شمارهخبر١٨٦٩٥٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top