قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300116
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۸:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فاز اول سیستم ثبت اطلاعات پیوند اعضا از 10 اسفند ماه اجرا می شود

فازاولسیستمثبتاطلاعاتپیونداعضاازاسفندماهاجرامیشود

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایخاصوزارتبهداشت،گفتمهمترینبرنامهوزارتبهداشتدرحوزهپیونداعضا،راهاندازیسیستمثبتاطلاعاتپیونداعضااستکهفازاولآنازاسفندماهدرسراسرکشوراجرامیشود

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریایرنا،دکترمهدیشادنوشدربارهسیستمثبتاطلاعاتپیونداعضاافزودگامهایمهمیدرحوزهپیونداعضادرکشوربرداشتهشدهودرحالحاضر،نیازمنداینهستیمکهکیفیتسیاستگذاریومدیریترادراینزمینهارتقادهیم

ویادامهدادیکیازکارهاییکهدراینمسیرکمکبسیاریبهمامیکند،راهاندازیسیستمثبتاطلاعاتپیونداعضااستبهکمکاینسیستممیتواناطلاعاتاهدایعضوراثبت،تحلیلوهدایتکرد

اجرایفازدومدراردیبهشت
رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایخاصوزارتبهداشتبیانکردبرایاجرایاینکار،مسئولاناینامررادعوتکردیموطیچندروزآموزشهایلازمرابهآنهاارائهکردیمبعدازآغازفازاولدردهماسفندماهامسال،فازدومسیستمرادراردیبهشتسالآغازمیکنیموبهاینترتیبسیستمتخصیصاهدایعضوبهسمتاتوماسیونشدنمیرودیعنیهمهلیستانتظاردرحوزهپیونداعضادراینسامانهثبتوامتیازبندیمیشوندواگراتفاقناگواریبرایهرفردبیفتدوشرایطاهدایعضوداشتهباشد،اطلاعاتدرسامانهواردشدهوبراساسامتیازبندی،نفراولیکهمیتوانندعضورادریافتکنندمعرفیمیشود

شیوهامتیازبندیدرسیستمثبتاطلاعاتپیوند
دکترشادنوشدربارهنحوهامتیازبندینیز،اظهارداشتنحوهاینامتیازبندیدرکمیتههایتخصصیموردبحثوبررسیقرارگرفتهاستمواردیمانندگروهخونی،هماهنگیوتطبیقساختارینوع ،سنوسالبیمار،میزاننیازبهعضو،مدتزمانیکهدرنوبتقرارداشتهازجملهمواردیاستکهبراساسآنامتیازبندیانجاممیشود

طرحترابریعضوپیوندی
ویدربارهترابریعضوپیوندینیزگفتبرایانتقالعضوپیوندیازیکشهرستانبهشهرستاندیگر،بایدپروتکلدقیقیبرایانجاماینکاروجودداشتهباشدبهطورمثالبرایپیوندقلبازفرداهداکنندهتافردگیرندهقلب،فقطساعتوقتداریموبرایاینکارنیازمندنقشهراهکاملوجامعیدرکلکشوربرایانجاماینکارهستیم

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایخاصوزارتبهداشت،بیانکردبرایانجاماینکار،نیازمندهماهنگیهاییباشبکههوایی،پلیسراهوروسایربخشهاهستیمدرحالحاضر،کارهایمطالعاتیآنانجاموطرحآننوشتهشدهاستوامیدواریماینکارحداقلتایکسالآیندهعملیاتیشود

سهشنبه٢٣بهمن١٣٩٧١٣٤٦شمارهخبر١٨٦٩٤٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top