قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300128
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تدوین و اجرای سیاست‌های خرید راهبردی و کنترل تقاضای خدمت

معاونبیمهخدماتسلامتسازمانبیمهسلامتتشریحکرد

تدوینواجرایسیاست‌هایخریدراهبردیوکنترلتقاضایخدمت

معاونبیمهخدماتسلامتسازمانبیمهسلامت،مهمترینبرنامه‌هاواقداماتاینمعاونتدرراستایتدوینواجرایسیاست‌هایخریدراهبردیوکنترلتقاضایخدمتراتشریحکرد

بهگزارشوبدا،دکترسیدمرتضیادیانی،گفتسازمانبیمهسلامتبهمنظورگلوبال‌سازیخدمات،تاکنونموردخدماتجراحیوطبیرابهدبیرخانهشورایعالیبیمهسلامتپیشنهادکردهاست

دکترادیانی،تحتپوششقرارگرفتنخدماتترکاعتیادافرادوابستهبهموادمخدروروانگردان،تهیهپروتکلمدیریتهزینههتلینگدربخش‌هایمراقبت‌هایویژهواجرایپایلوتآندرسهاستانراازدیگراقداماتمهماینمعاونتبرشمردوعنوانکردتهیهفهرستلوازموتجهیزاتپزشکیبالغبرهزارقلمبراساسکدهایوبستهخدمتییکسان،اجرایپایلوتپوششخدماتپرستاریدرمنزلدراستانوبررسیموضوعبسته‌هایخدمتیتخصص‌هایجدیدپزشکانوتعهداتبیمه‌ایمرتبطمانندطبسالمندانازمهمترینفعالیت‌هاییاستکهانجامشدهوتاکنوننتایجارزشمندینیزداشتهاست

معاونبیمهخدماتسلامتسازمانبیمهسلامتدرادامهبهتاییدداروهایبیمارانازطریقسامانهتاییدداروبهصورتبرخطبرایسهولتدسترسیبیمارانبهداروهاوجلوگیریازسواستفاده‌هایاحتمالیاشارهکردوگفتهمچنیندرراستایمدیریتهزینه‌ها،ثبتکداصالتدارووضرورتاجرایثبتشناسهرهگیریداروتوسطداروخانه‌هادرسامانهتاییددارو،بررسیخدماتتجویزشدهتوسطپزشکانبراساسرشتهمتناسبباکوریکولومپزشکیوثبتوتاییدلوازموتجهیزاتپزشکیپرهزینهخدمات،ازجملهاقداماتمهماینبخشبودهاست

دکترادیانیدرخصوصاقداماتانجامشدهبرایمدیریتهزینهبیمارانخاص،بیانکردالزامورودوثبتاطلاعاتفاکتورهایانعقادیارائهشدهبهبیمارانهموفیلیدرسامانهتاییددارو،نشاندارکردنبیماراندیالیزصفاقیوتشکیلپروندهبرایاینگروهدرسامانهتاییددارونیزازمواردیاستکهانجامشدهاست

ویبهایجادامکانبررسیمواردهمپوشانیبیمهپایهباسازمانتامین‌اجتماعیدرسامانهتاییدخدماتاشارهکردوگفتتعیینسقفتعدادی،محدودیتزمانی،سطح‌بندی،مشروطکردنتشکیلپروندهداروهایپرهزینه،اجرایراهنمایتجویزداروهایشیمیدرمانی،اجرایشیوه‌نامهاجراییکنترلمصرفمواردسرپاییآنتی‌بیوتیک‌هاومشارکتدرپروژهمدیریتهزینههتلینگازدیگربرنامه‌هاییاستکهدراینمعاونتبهمنظورمدیریتهزینهانجامشدهاست

معاونبیمهخدماتسلامتسازمانبیمهسلامت،پایشخدماتبیمارستانیبهوسیلهپروتکلارزیابیپذیرشوبستریبهصورتپایلوتواعلامقوانینارائهخدماتپزشکاندرمطبباتوجهبهلیستخدماتپزشکاندرمطبورشته‌هایتخصصیمربوطهجهتمکانیزهکردننسخه‌نویسیخدمتراازدیگراقداماتبرشمردوخاطرنشانکردتغییرشمولبیمهداروهای،مشارکتدرتدوینواستقرارپروتکلداروییومشارکتدرتدویناستانداردهایتجویزخدمتمربوطبهسونوگرافی،اسکنقلب،رادیوگرافی‌هایدندانوپانورکسازدیگربرنامه‌هاییاستکهدراینمعاونتپیگیریشدهوباقوتادامهخواهدداشت

سهشنبه٢٣بهمن١٣٩٧١٣٢٦شمارهخبر١٨٦٩٤٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top