قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301611
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۲۱:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

وزارت بهداشت بازدیدهای مستمری از رستوران ها و اغذیه فروشی ها دارد - تشدید بازرسی و نظارت ها می تواند تاثیر زیادی در کاهش تخلفات داشته باشد - مردم در ایام نوروز در انتخاب رستوران ها دقت کنند

وزارتبهداشتبازدیدهایمستمریازرستورانهاواغذیهفروشیهاداردتشدیدبازرسیونظارتهامیتواندتاثیرزیادیدرکاهشتخلفاتداشتهباشدمردمدرایامنوروزدرانتخابرستورانهادقتکنند

 

 

عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگفتوزارتبهداشتدارایآزمایشگاههایمجهزیاستکهازجهاتمختلفموادغذاییرستورانهاراآزمایش،نمونهبرداریونمونهگیریمیکندوچنانچهتخلفیکشفشودبهکمیسیونماده۱۱گزارشدادهمیشودتابامتخلفانبرخوردشود

 

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریخانهملت،دکتراحمدهمتیبابیاناینکهوزارتبهداشتبازدیدهایمستمریازرستورانهاواغذیهفروشیهادارد،گفتبازرسیهاوسرکشیهابهرستورانهابهطورمداومانجاموگزارشهایآننیزارائهمیشودوبهطورقطعتشدیدبازرسیونظارتهامیتواندتاثیرزیادیدرکاهشتخلفاتداشتهباشد

 

نمایندهمردمسمناندرمجلسدهمبابیاناینکهباتوجهبهافزایشمسافرتهاواستفادهازرستورانهادراینایاموزارتبهداشتهرسالهبرنامهسلامتنوروزیرادردستورکاردارد،گفت استفادهزیادمردمازرستورانهابهویژهرستورانهایبینراهیدراینایامافزایشنظارتوزارتبهداشتبراینمراکزرادوچندانمیکند

 

مردمبهرستورانهاییمراجعهکنندکهنکاتواستانداردهایبهداشتیلازمرارعایتمیکنند

 

دکترهمتییادآورشدالبتهمردمنیزبایدبهمراکزیمراجعهکنندکهنکاتواستانداردهایبهداشتیلازمرارعایتمیکنندوازسوییازموادغذاییاستفادهکنندکهتاریخمصرفوانقضایآنمشخصودارایتاییدیهوزارتبهداشتواستانداردباشدزیرابرخیازموادغذاییتاییدیهسازمانغذاوداروراندارندوبهطورقطعاگرچنینمواردیرارعایتنکنندممکناستبیماریهاییآنهاراتهدیدکند

 

ازآبآشامیدنیناسالمخودداریشود

 

ویادامهدادبرایپیشگیریازمسمومیتهادرایامنوروزنیازاستمردمدقتلازمرادرانتخابرستورانهاداشتهباشندوازمصرفموادغذاییوآبآشامیدنیناسالمخودداریکنندالبتهمسئولانبهداشتیدانشگاههانیزدرایامنوروزنظارتهاراافزایشمیدهندتاشاهدکاهشتخلفاتباشیم

پنجشنبه٢٣اسفند١٣٩٧١٧٤٣شمارهخبر١٨٨٠٦١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top