قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301614
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

وزارت بهداشت همواره در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مسافران عملکرد مطلوبی داشته است

وزارتبهداشتهموارهدرارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهمسافرانعملکردمطلوبیداشتهاست

 

 

عضوهیاترییسهکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهدرسالهایاخیربیشاز۲۰پایگاهامدادهواییدرکشورراه‌اندازیشدهاستگفتخوشبختانهازنظررعایتاستانداردهایبهداشتمحیطینیرویکافیبهاندازهکافیدرکشوروجوددارد

 

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریخانهملت،دکتراحمدحمزهباتاکیدبرضرورتآمادگیکاملمراکزدرمانیبرایارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهمسافراننوروزی،گفتانتظارمیروددستگاههایامدادرسانومراکزدرمانیآمادگیلازمرابرایخدماترسانیمطلوببهمردمدرایامنوروزداشتهباشند

 

ویافزودیکیازایندستگاههاوزارتبهداشتومراکزدرمانیاستکهنقشمهمیدراینرابطهدارندزیرابهدلیلترافیکبالا،حوادثجادهایدرایامنوروزافزایشمییابدکهبایدمراکزدرمانیوبیمارستانهادرحالتآمادهباشباشندتابتوانندبهمصدومانوآسیبدیدگانخدماترسانیکنند

 

بیماراننبایدبرایدرمانمعطلشوند

 

نمایندهمردمکهنوج،فاریاب،منوجان،رودباروقلعه‌گنجدرمجلسادامهدادالبتهدرمراکزدرمانیبایدتدابیرلازماتخاذوامکاناتمناسبفراهمشدهباشدتادرصورتوقوعحوادثوسوانحخدماترسانیهادرزمانطلاییانجامشودوبیمارانبرایدرمانمعطلنشوند

 

وزارتبهداشتنظارتبیشتریبرفعالیترستورانهایبینراهیداشتهباشد

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهم،بابیاناینکهوزارتبهداشتهموارهدرخدماترسانیبهمسافراننوروزیعملکردخوبیداشتهاست،گفتدرایامنوروزاستفادهازرستورانهابهویژهرستورانهایبینشهریافزایشمییابدبنابرایننیازاستوزارتبهداشتنظارتبیشتریرابرفعالیتاینمراکزداشتهباشدتااستانداردهارارعایتوباسودجوییعدهای،سلامتمردمدرمعرضتهدیدقرارنگیرد

پنجشنبه٢٣اسفند١٣٩٧١٧٣٩شمارهخبر١٨٨٠٦٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top