قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301623
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۲:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

جلسه پروژه مدیریت سرعت با هدف تهیه گایدلاین برای کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی برگزار شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باحضوررییسسازماناورژانسکشورونمایندگانیازسازمان‌جهانیبهداشت؛

جلسهپروژهمدیریتسرعتباهدفتهیهگایدلاینبرایکاهشمرگومیرناشیازحوادثترافیکیبرگزارشد

 

درجلسهپروژهمدیریتسرعتموضوعاتيأزجملهرويكردسيستمايمن،بررسيدقيقعللتصادفات،كاهشسرعتمجاز،تقويتقوانينومقرراتبازدارنده،اعمالجديقانون،اصلاحزيرساختهايراهوبرگزاريكمپينهايآموزشيبرايتغييررفتارمردممطرحشد

 

بهگزارشوبدا،جلسهجمعبنديپروژهمديريتسرعتباحضوردكتركريستفهملمن،نمايندهسازمانجهانيبهداشت،مشاورينسازمانجهانيبهداشتدكترلوريمورن،دكترريموندشوييودكتراريكهوارد،دكتركوليوند،رییسسازماناورژانسكشور، نمايندگانوزارتراهوشهرسازي،كميسيونايمنيراهها،پليسراهور،سازمانراهداريوحملونقلجادهاي،اساتيددانشگاهومشاورينمليدروزارتراهوشهرسازيبرگزارشد

 

أينپروژهباتمركزبرموضوعسرعتبهعنوانيكيأزريسكفاكتورهاي٧گانهحوادثترافيكيدرراستايبرنامهريزيمشتركبينبخشيبرايكاهشمرگوميرناشیازحوادثترافيكيوباهدفتهيهگايدلاينمديريتسرعتبابهرهگيريازتجارببينالملليرقمخورد

 

موضوعاتينظیررويكردسيستمايمن،بررسيدقيقعللتصادفات، كاهشسرعتمجاز،تقويتقوانينومقرراتبازدارنده،أعمالجديقانون،اصلاحزيرساختهايراهوبرگزاريكمپينهايآموزشيبرايتغييررفتارمردمأزجملهتوصيههايمشاوريناينسازمانبرايمديريتسرعتودرپیآنكاهشمرگهايقابلپيشگيريبود

نسخهچاپيارسالبهدوست

پنجشنبه٢٣اسفند١٣٩٧١٢٥٢شمارهخبر١٨٨٠٥٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top