قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301631
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ارائه برنامه کاربردی برای کاهش شکاف آموزش و بالین در پرستاری

ارائهبرنامهکاربردیبرایکاهششکافآموزشوبالیندرپرستاری

دکترحضرتیباتاکیدبرارائهبرنامهکاربردیبرایکاهششکافآموزشوبالین،گفتبایدباتلفیقتئوری،بالینوعرصهدرارائهخدمت،احساسمسئولیتوتعهدبیشترینسبتبهبیمارومددجودردانشجویانوفراگیراننسبتبهبالینایجادشود

بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدرسمپوزیومیکروزهمعرفیونقدنوآوریهایآموزشیدرپرستاریدردانشکدهپرستاریوماماییتهرانضمنتسلیتشهادتامامهادیع،ایامرجبیهوآمادگیبرایمهمانیخداوندرامبارکدانست

ویبااشارهبهعنوانطرحپیشنهادیدانشکدهپرستاریوماماییتهرانباعنوانطرحتلفیقآموزشوبالینبرلزومکسبنظرازدانشجویانوهمکارانبالینیبهعنوانذینفعاناصلی تاکیدکردوگفتدرتلفیقآموزشدربالینویادرعرصه،تلاشهایبسیاریصورتگرفتهاست،اماهنوزنیازبهالگوهایبرتروتثبیتشدهجهتاجرایبهتراینامرمهمهستیم

معاونپرستاریوزارتبهداشتبیانکردمدلهایمختلفیبرایکمکردنشکافبینتئوریوعملدرپرستاریبرایحلمشکلاتآموزشیمطرحشدهاستکهاینسمپوزیومیکروزهکهباطراحیومدیریتکارگروهتوسعهعلومپرستاریدردانشگاهعلومپزشکیاصفهانوباحضوراساتیدوفرهیختگانپرستاریدرجهتنقدوبررسیاینگونهطرحهاینوآورانهدرپرستاریانجامگرفتهاست،شایستهتقدیراست

دکترحضرتیبااشارهبهطرحدانشگاهعلومپزشکیاصفهاندربرگزاریآزمونعملیپیشکارورزیبهشیوهآسکیازاجرایاینطرحخبردادواظهارداشتاینطرحدرتعدادیازدانشگاههادرحالانجاماست،امااینروشبایدقانونیومصوبشدهوبهشکلمتحدالشکلاجراشود

ویطرحاتندینگپرستاریپیشنهادیدانشگاهعلومپزشکیتبریزرا نیزطرحیارزشمنددانستوگفت اینطرحشکافبینآموزشوبالینرابهنحومطلوبیکاهشمیدهدودرایجاداعتمادبهنفسدردانشجویانورضایتشغلیاساتیدپرستاریدربالینمیتواندموثرباشد،اگرچهاینطرحهنوزدرابتدایکاراستونیازبهتکمیلشدندارد

ویهمچنیندراینسمپوزیوم،خواستاراجراییشدنطرحهابهصورتپایلوتودرنظرگرفتنجوانبمختلفآنشد

سهشنبه٢١اسفند١٣٩٧١٢٣٠شمارهخبر١٨٧٩٤٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top