قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301632
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

توصیه های ایمنی در سفر های نوروزی

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاتشریحکرد

 مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایادرآستانهنوروزنکاتیدربارهایمنیسفررااعلامکرد

بهگزارشوبدا،دکترمحمداسماعیلمطلقگفتهنگامسفرحتمامطمئنباشیدکهتمامدرهاوپنجرههارابستهاید،شیرگازراحتماچککنیدوکاملاببندید،ازدادنکلیدمنزلبهافرادغیرمطمئنوناآشناخودداریکنید،حتیبرایآبدادنگلدانهایتان،اگروسایلقیمتیدرمنزلداریددرصورتامکاندراختیارشخصقابلاطمینانیقراردهیدیادرجایمناسبینگهداریکنید

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاافزوددرسفرهرجااحساسخوابآلودگیکردید،توقفکنیدبستنکمربندایمنیعلاوهبرتامینسلامترانندهباعثمیشودتسلطبیشتریدررانندگیداشتهباشیدهنگامرانندگیباتلفنهمراهصحبتنکنیدازسوارکردنسرنشینانبیشازحدمجازخودروخودداریکنید

ویادامهداددنبالرکوردزدندرجادهنباشید،همیشهپیشازسفر،خوباستراحتکنیدتادرزمانرانندگیدچارخستگیوخوابآلودگینشویدباورنادرستمنپشتفرمانامکاننداردکهخوابمببردسببمرگبسیاریازخانوادههابودهاستدررانندگیهایطولانیهرچندوقتیکباردرشانههایخودحرکاتنرمشیانجامدهیدوسعیکنیددرحالتخستگیازماشینپیادهشدهوچندحرکتورزشیانجامدهید

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایابیانکردعصربعدازنهاربهویژهدرهوایگرم،خواببرانسانمستولیمیشودباناهاردوغنخوریدواگراحساسخوابآلودگیکردیدحتماچنددقیقهاستراحتکنیدومجدداسفرراادامهدهیدهمهرانندههایجادهتجربهمسافرتبینشهریندارندمراقبنورانندههاباشیدوآنهارادستپاچهنکنید

ویافزودهمیشهباکبنزینماشینخودراپرکنیدوبهامیدپمپبنزینبعدینباشیدترافیکپیشبینینشدهممکناستبنزینناچیزشمارابههدردهدهمیشهشکلات،بیسکویتومیوهدرماشینهمراهداشتهباشید

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاگفتدرجادهبارانندگانمحلی،مسابقهنگذاریدقبلازراهافتادندرهرجادهای،حتمادرموردنقاطدیدنیمسیرکمیاطلاعاتجمعآوریکنیدهمهدیدنیهادرمقصدنیستومسیرسفربخشبزرگیازسفراستبهبچههادرسفرنقشبدهیدخواندنتابلوها،نوشتننکاتجالبدردفترچهکوچکشان،حسابکردنکیلومترهایباقیماندهتامقصدونگذاریددرموبایلوتبلتغرقشوند

ویافزودهمیشهیکنفررامسئولبازبینینهاییمحلاقامتدرهتلومسافرخانهکنیدطلا،شارژرموبایلولوازمشخصیحمامبیشترینوسایلیهستندکهمسافرانفراموشمیکنندیکبطریآبمعدنیهمراهداشتهباشیدزیراهموارهلازمخواهدشدپولهایتانرادریککارتاعتبارینریزیدمقداریپولنقدهمراهداشتهباشیدهرجاییرابرایخوردنغذاانتخابنکنیدازمحلیهاآدرسیکرستورانمطمئنرابپرسیدگاهییکمسمومیتیااسهالساده،یکسفررابربادمیدهد

ویادامهدادازموزههایمردمشناسیهرشهردیدنکنیددرسفرغرنزنیدشرایطهرچقدردشوار،برایچندروزقابلتحملاستدرچشمبههمزدنیخاطرهمیشودخاطرهخوببسازیداگرمقدوراستوسایلابتداییپختوپزهمراهداشتهباشیددرسفرهایطولانیطبخغذاهمسالموهمبهصرفهاست

ویافزودیکنقشهدرماشینخودداشتهباشیدباآنکهنرمافزارهایتلفنهمراهبرایمسیریابیفوقالعادهاند،امااینترنتدربسیاریازنقاطعملاجوابنمیدهداگرپلیسدرجادههایمحلیبهشماتوصیهکردکهبهدلیلناآشناییباجادهبهتراستازیکمسیرخاصترددنکنید،بهترازمسیرمناسبراانتخابکنیدپاوربانکهمراهداشتهباشیدغذاهایمحلیراتستکنیدحتیاگربابطبعتاننیست،کمیبچشیدغذاهایمحلیبخشیازفرهنگبومیمناطقاست

دکترمطلقگفتدرچندسالاخیراقامتگاههایبومگردیدرشهرهایمختلفراهاندازیشدهکهبهمراتبازهتلهاارزانتروتمیزترهستندبرایخریدسوغاتیبامحلیهاحرفبزنیدطرحدوستیبریزیدواعتمادآنهاراجلبکنیدآنهابهترینراهنمابرایخریداجناسخوبباقیمتمناسبهستندکودکانرادردشتوجنگلرهانکنیدخیلیازآنهاتفاوتحیواناتخطرناکعروسکیراباواقعینمیدانند

ویافزودقوطیکنسرورادرطبیعترهانکنیدبعدازرفتنشماحیواناتسراغآنهامیآیندودستوپوزهشانزخمیمیشوددرطبیعتجزعکسیادگاریهیچردپاییازخودبهجانگذاریمکفشپاشنهبلندبرایخانمهاودمپاییبرایآقایانمناسبسفرتفریحینیستبهخصوصاگرقصدقدمزدنطولانیداریددرسفرآبومایعاتزیادبنوشید

مشاورمعاونبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاادامهدادزاویهتابشآفتابدربیشترنقاطایرانبهشکلیاستکهدرفصلگرماستفادهازعینکآفتابیلازماستازکرمضدآفتابنیزغافلنباشید

دکترمطلقگفتموقعسلفیگرفتنبهپشتسرتانرانگاهکنیداگرعینکیهستیدوعینکزاپاسدارید،حتماباخودتانهمراهببریداگرشبدرچادراقامتداریدهرگزگازپیکنیکیراتاصبحروشننگذارید

ویافزوداگرشنابلدنیستیدبهآبنزنیداینباورکهامکاننداردمنغرقشوم،علتغرقشدنبسیاریازافراداست اگردرطبیعتچایآتشیدرستمیکنیدیابساطجوجهکبابراهانداختهاید،تازمانخاموشنشدنکاملآتشحرکتنکنیدبیشترینآتشسوزیجنگلهاومراتعدرتعطیلاتنوروزرخمیدهند

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاگفتبراساسگزارشهابیشترینآمارتصادفاتدرکیلومترخروجیوورودیشهرهاستاحتمالاچونرانندههنوزدرحالوهوایخروجاستودلبهجادهندادهیاچونگمانمیکندبهمقصدرسیدهوتمرکزشکممیشودزمانرانندگیدرشبازنورمناسباستفادهکنیدبهتراستکهبرایبینراهتانازغذاهایپختهاستفادهنکنیدنانوپنیروسبزیهمراهگوجهوخیاریامیوههایفصلیمانندانگوروطالبیوخربزهمیتوانندبرایبینراهبسیارمناسبترباشندمطمئنباشیداگریکروزغذایسادهبخوریداتفاقیبرایتاننمیافتدقراردادنبطریهایآب،نوشابهیاصیفیجاتیمانندهندوانهوخربزهداخلآبهایروانبرایخنکشدن،صحیحنیستشایدآبروانآلودهبتواندباعثخنکشدنخوراکیهایتانبشود،اماانتقالقطرههایاینآببعدازبازکردندربطرییابریدنصیفیها،میتواندبهراحتیداخلخوراکیتاننفوذکندومقدماتانتقالآلودگیوابتلابهبیماریرادرشمابهوجودبیاورد

سهشنبه٢١اسفند١٣٩٧١٢٢٤شمارهخبر١٨٧٩٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top