قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301659
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برنامه های معاونت پرستاری در حوزه مراقبت تسکینی

مدیرکلدفترارتقایسلامتوخدماتبالینیمعاونتپرستاریتشریحکرد


مدیرکلدفترارتقایسلامتوخدماتبالینیمعاونتپرستاریباضروریخواندنشناسایینیازهایمراقبتیتسکینیبیمارانبهتشریحبرنامههایمعاونتپرستاریدراینحوزهپرداخت

بهگزارشوبدا،دکترمریمرسولیدرسمینارمراقبتتسکینیبارویکردبینحرفهایبهتشریحبرنامههایانجامشدهودردستاجرایاینمعاونتپرداختوگفتباعنایتبهروندروبهافزایشابتلابهبیماریسرطاندرکشوروتاثیراتگستردهاینبیماریبرابعادمختلفجسمی،روانی،اجتماعیومعنویبیماروخانوادهوتبعاتآنبرافزایشهزینههاینظامسلامت،ضروریاستکهنیازهایمراقبتیتسکینیبیمارانازهماکنونشناساییشدهوبرنامهریزیهایلازمجهتمدیریتآنهاانجامشود 

ویبااشارهبهاینکهآموزشارائهدهندگانمراقبت،گامنخستجهتاستقرارنظاممراقبتتسکینیتلقیمیشود،افزودبرنامهمهارتیوحرفهایپرستاراندرمرکزکشوربهصورتآزمایشیباهمکاریمعاونتدرمانبرگزارشدهاست

مدیرکلدفترارتقایسلامتوخدماتبالینیمعاونتپرستاریضمناستنادبهبرخیمدلهایبومیجهتاستقرارنظاممراقبتیدرکشور،گفتطراحیکلینیکهایمبتنیبربیمارستانوارائهمراقبتدرمنزلبهترینمدلهایارائهمراقبتتسکینیدرکشورهستندکهالزامابایدمبتنیبرنظامسطحبندیخدماتبودهوتوسطپرستارانوپزشکانعمومیآموزشديدهارائهشوند

دکتررسولی،طراحيراهنماهایبالینیگايدلاينهاارائهمراقبتتسکینیدرکلینیکمراقبتتسکینیومراقبتدرمنزلراازاولویتهایاینبرنامهعنوانکردواظهارداشتلازماستبخشیازگايدلاينهایمراقبتدرمنزلبهتریاژتلفنیاختصاصیابد

ویازاجرایپایلوتبرنامهدردوبیمارستاندانشگاهیدرشهرتهرانخبردادوابرازامیدواریکردتااینمراکزبتوانندبهعنوانمراکزیجهتارائهالگویعملیاتیدرکشورشناختهشوند

گفتنیاست،سمینارمراقبتتسکینیبارویکردبینحرفهایدراسفندماهسالجاریتوسطدانشگاهعلومپزشکیاصفهانوباهمکاریمعاونتپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوباشرکتصاحبنظرانداخلیومدعوینیازکشورژاپنبرگزارشد

دوشنبه٢٠اسفند١٣٩٧١١٤٩شمارهخبر١٨٧٨٩٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top