قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301675
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

افتتاح نمایشگاه بین المللی - ایران کازماتیکا - در منطقه آزاد اروند

افتتاحنمایشگاهبینالمللی«ایرانکازماتیکا»درمنطقهآزاداروند


باحضوررییسسازمانغذاودارویکشور،نخستیننمایشگاهبینالمللیفرآوردههایبهداشتی،آرایشی،شویندهسلولزیوصنایعوابستهباعنوان«ایرانکازماتیکا»درآبادانافتتاحشد

بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرنخستیننمایشگاهبینالمللیفرآورده‌هایبهداشتی،آرایشی،شوینده‌هایسلولوزیوصنایعوابستهایراندرآبادانباابرازخرسندیازبرپاییایننمایشگاهدرمنطقهآزاداروندگفتهمیشهشهرهایآبادانوخرمشهریادآورخاطراتجانفشانیهاوایثارگری‌هاکسانیهستندکهبرایسربلندینظامازجانشانگذشتندوماآرامشوآسایشامروزخودرامرهونآنانهستیم

ویبابیاناینکهبازارآرایشیبهداشتیدردنیاباسرعتدرحالرشداست،اظهارکردبازارایراندارای۴میلیارددلاربازارکازماتیکاستکهسهماندکیازآنبهتولیداتداخلیتعلقداردازمیزانکلبازارکازماتیککشورحدود۸۰۰میلیوندلارسهمتولیداتداخلیو۴۰۰میلیوندلاروارداتیاستومتاسفانه۱۵میلیارددلارفرآورده‌هایقاچاقوتقلبیدربازارایرانوجودداردکهسلامتمردمراتهدیدمی‌کند

دکترپیرصالحیبااشارهبهقرارداشتنلوازمآرایشیبهداشتیبهعنوانکالاهایموردمصرفروزانهمردمتصریحکردتوجهنکردنبهعرضهکالایبهداشتیآرایشیتقلبیممکناستسلامتمردمرابهمخاطرهبیندازد،لذااستفادهازکدرهگیریراهیبرایمبارزهباکالایتقلبیوقاچاقاستتابتوانازگسترشآنجلوگیریکرد

رییسغذاودارویکشورازمسئولانسازمانمنطقهآزاداروندخواستتادرگسترشبازارصادراتیکالاهایبهداشتیآرایشیبهویژهکشورعراقکهمردماینکشورمی‌توانندبدونویزابهاینمنطقهبیایندوخریدیآسانداشتهباشند،یاریکند

هشداررییسسازمانغذاودارو؛روندافزایشیعرضهکالایآرایشیوبهداشتیقاچاقدرکشور

دکترپیرصالحیباتاکیددوبارهبرعرضهمحصولاتبهداشتیآرایشیسالمبرایجلوگیریازتهدیدنشدنسلامتمردم،گفتبایدحامیسلامتمردمباشیمودستدردستیکدیگردررسیدنبهاینهدفتلاشکنیم

ویدربخشدیگریازسخنانخودبهموضوعواگذاریوتفویضاختیاربهدانشگاه‌هابهمنظورنظارتدقیق‌تروکامل‌تربرتولیدوعرضهمحصولاتبهداشتیآرایشیوجلوگیریازورودکالاهایقاچاقوتقلبیبهبازارخبردادوافزودبایدوارداترابهسمتتولیدبهپیشببریموهدفگذاریبهگونه‌ایباشدتامحصولاتوارداتیواردچرخهتولیدکشورشوند

دکترپیرصالحیاظهارکردامیدمی‌رودتابرگزارینمایشگاهبینالمللیفرآورده‌هایبهداشتیآرایشیشوینده‌هایسلولوزیوصنایعوابستهدرمنطقهآزاداروندآغازیبرایمبارزهبامحصولاتآرایشیوبهداشتیتقلبیباشد
ویتصریحکردبهلحاظجمعیتی،امکانات،تسهیلاتومعافیت‌هایمربوطبهمنطقهآزاداروند،امکانسرمایهگذاریبیشتردرحوزهمحصولاتآرایشیبهداشتیدراینمنطقهوجودداردضمنآنکهمی‌تواندزمینهسازاشتغالافرادزیادیباشددرحالحاضر۵۰هزارنفردر۳۰۰شرکتیکهدراینحوزهدرکشورفعالیتدارند،مشغولبهکارهستند

رییسسازمانغذاودارویکشورگفتبایدازفرصت‌هابهبهتریننحوممکناستفادهکنیمتاباکشورهایمنطقهکهدراینبارهسرمایهگذاریخوبیانجامدادند،امکانرقابتداشتهباشیمدرحالحاضر،کشورماندرزمینهتولیدمحصولاتبهداشتیآرایشیدرمنطقهخاورمیانهدرجایگاهاولیادومقراردارد

دکترپیرصالحیبابیاناینکهمسالهایجادرقابتدرکشورمانمغفولماندهاست،افزوداگرچهنمایشگاه‌هایکوچکمحلیومنطقه‌ایمختلفیدرکشوربرپاشدامادرآنهامتاسفانهکالاهایقاچاقوتقلبینیزعرضهشدندامیدواریمدرنمایشگاهیکهدرمنطقهآزاداروندبرپاشدهمردمضمنآشناییباتولیداتداخلیبافرآورده‌هایسالمنیزآشناشوند

نمایشگاه«ایرانکازمتیکا»مشوقاستفادهازفرآورده‌هایاصیلایرانیاست

دکترپیرصالحیاظهارکرددرزمینهمحصولاتآرایشیوبهداشتیتولیدکنندگانبسیارخوبوقویوهمچنینبرندهایشناختهشدهدرسطحملیومنطقهایداریم،امابااینوجودحجمبازارآرایشیوبهداشتیمیتواندبازارخوبیرابرایتولیدکنندگانمابهوجودآوردتادیگرشاهدارائهحجمگسترده‌ایازمحصولاتقاچاق وتقلبینباشیم

ویافزودبههمیندلیلبرایترویجوتشویقتولیدکنندگانوبیشازآنتشویقمصرفکنندگانبرایاستفادهازفرآوردههایاصیل،نمایشگاهبین‌المللیایرانکازمتیکارادرمنطقهآزاداروندبرگزارمی‌کنیم

معاونوزیربهداشتبااشارهبهاینموضوعکهمنطقهآزاداروندموقعیتیرابهوجودمی‌آوردکههمسایگانمرزیسهلتربهمنطقهترددداشتهباشندبیانکرداینموقعیتوبرگزارینمایشگاهموجبتوسعهبازارهایصادراتیماهممیشودچراکهباورداریمتوانتولیدیماازمصرفداخلیبسیاربیشتراستوتولیدکنندگانباحضوردرنمایشگاهایرانکازمیتاودیگرنمایشگاههایمنطقهمیتوانندبهبازارهایصادراتیبیشترموقعیتسازیومشتریانگستردهبیاندیشند

ویگفتدرآستانهبرگزارینمایشگاهبینالمللیایرانکازمتیکاکهدرآنتنهامحصولاتتاییدشدهواستانداردموردعرضهقرارمی‌گیرندتوصیهمابهمردماستفادهازمحصولاتوارداتیوتولیدیاستکهحتمالیبل‌هایاصالتراداشتهباشند

درنوروزداروخانههایروزانهبهکمکداروخانههایشبانهروزیمیآیند

رییسسازمانغذاودارویکشورهمچنینگفتعیدامسالداروخانههایروزانهبهکمکداروخانههایشبانهروزیمیآیند
دکترپیرصالحیاظهارکردخوشبختانهمادرزمینهتامیندارووتجهیزاتپزشکیهیچکمبودینداریمهمچنینبراینوروزامسالنیزداروهایموردنیازتامینشدهاستضمنآنکهمراکزدرمانیوداروخانه‌هایشبانهروزیمادرایامنوروزبهمردمخدماتلازمراارائهمی‌کنند

رییسسازمانغذاودارویکشورگفتهمچنینبراینوروزامسالپیشبینیکردیمتادراستان‌هاییکهموردنیازباشدداروخانه‌هایروزانهبهطورحتمبهکمکداروخانه‌هایشبانهروزیبیایند

راهاندازیپستمارکتینگبرایبرخیمحصولاتدراستانها

دکترعبدالعظیمدکتربهفرهمدراینمراسمبااشارهبهتشکیلادارهکلآرایشیوبهداشتیدرپایانسالگذشته،اظهارکرداینادارهکلدرمدتیکسالیکهازآغازبهکارآنمی‌گذرد،توانستبهبرنامه‌هایتعریفشدهدستپیداکندوامسالچندینهمایشوبرنامهآموزشیبرایارتقایاطلاعاتعمومیدستاندرکارانرابرگزارکردیم
ویافزودبهدنبالآنهستیمکهپستمارکتینگرابرایبرخیمحصولاتودرنهایتبرایتماممحصولاتدربرخیاستان‌هاداشتهباشیمدربحثتولیداتنیز،برنامهماحولتولیداتصادراتمحوروسوقدادنفرآورده‌هایقابلتولیدداخلیبهسمتصادراتاست

رییسکلامورفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیسازمانغذاوداروگفتدریکسالگذشتهتوانستیمبرخیازمحصولاتیراکهپیشتروارداتیبودندرادرمناطقآزادوویژهتولیدکنیم

دکتربهفرافزودخوشبختانهوجودزیرساختعلمیوهمتموجوددربزرگانسببشدهتامادربحثکازماتیکادرمنطقهخاورمیانهجزودوکشورنخستباشیمودراینبارهبرایدنیاومنطقهحرفیبرایگفتنداریم،لذابایدبرنامهریزیکردکهبهعنوانیکنکتهمثبتبرایکشورآنرامطرحکردهوبرایکسبدرآمدواشتغالآنرامدنظرقراردهیم

ویازمبارزهگستردهباقاچاقوتقلبکالابهعنواندیگربرنامه‌هایاینادارهکلنامبردواظهارکردامروزهتوجهومبارزهباکالایتقلبیبیشتراهمیتدارد،لذاازتمامیمعاونت‌هایغذاوداروخواستهایمتاسطحکنترل‌هارابالاببرندوآنگونهکهمی‌تواننداقدامبهکنترلوکاهشکالایفیکوقاچاقکننددراینبارهاینادارهکلموفقبهاخذیکتشویقنامهازسویسازمانغذاوداروشدهاست

رییسکلامورفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیسازمانغذاوداروبااشارهبهبرپایینخستیننمایشگاهبینالمللیفرآورده‌هایبهداشتی،آرایشی،شویندهسلولزیوصنایعوابستهدرمنطقهآزاداروندتصریحکردبرپاییایننمایشگاهدراینمنطقهنشانازبرنامهریزیمابرایهدفبالاتریعنیتلاشبرایتولیدمحصولاتصادراتمحوروگسترشکالاهایکازماتیکآرایشیوبهداشتیبهکشورهایهمسایهدارد،باتوجهبهشناختیکهدراینبارهوجوددارد،درزمینهتولیدوتجارتاینمسالهبهزودیمحققمی‌شود

ایرانکازمتیکافرصتیبرایصادراتمحصولاتسلامتمحورایرانی

مشاورادارهکلفراورده‌هایآرایشیوبهداشتىسازمانغذاوداروودبیراجراییهمایشعلمىایرانکازمتیکا،بابیاناینکهامروزهمهمتریناصلدرتولید،عرضهومصرففراورده‌هایآرایشیوبهداشتیسلامتآناست،اظهارکردسلامتیفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیتنهامىتواندازآنکالا‌هایاصیلوبااصالتمشخصیاهماناوریجینالباشدوکالا‌هاییاورجینالهستندکههمهمراحلقانونیتولیدووارداترازیرنظرسازمانغذاودارودرایرانگذراندهباشد

احمدبقاییبااشارهبهبرگزاریهمایشایرانکازمتیکادرراستایحمایتازکالایایرانیوعرضهفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتىبااصالتوسلامتبیانکردایرانکازمتیکااروندمعبرامنومطمئنیبرایارائهکالا‌هایاصیلوبااصالتمشخصیاهماناورجینالبهمردمشریفوخونگرمخوزستانومهمانانداخلیوخارجیایننمایشگاهبزرگخواهدبود

دبیراجراییهمایشعلمىایرانکازمتیکااظهارکردبیشکباحضورگستردهتولیدکنندگانوبازرگانانایرانیوهیات‌هایخارجیاینرخدادمهمفرصتیاستثناییبرایمعرفیپتانسیل‌هایمنطقهآزاداروندبهسرمایهگذارانداخلیوخارجیخواهدبودکهامیدوارمدوستانمادرمنطقهآزادآنراقدربدانندواینهمایشمهممنشاءبرکاتىبرایمردماینمنطقهازجملهاشتغالزاییجواناناینخطهباشد

مشاورادارهکلفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتىسازمانغذاوداروبهعلتانتخاباروندبراىآغازهمایش‌هایبزرگعلمىبازرگانیواجتماعیایرانکازمتیکااشارهکردوگفتباتوجهبهتصمیمسیاستگذارانومسئولانقراراستاینهمایشبراینشاندادنظرفیت‌هابهصورتهرسالهدرکشوربرگزارشود

دبیراجراییهمایشعلمىایرانکازمتیکاافزودبرگزاریهمایشایرانکازمتیکادراروندهمادایدینبهمردمقهرمانوصبورخوزستانبودهاستکهدرسال‌هایمتمادیدفاعمقدسهمچونکوهیاستوارازکیانوطندفاعکرده‌اندوهماهمیتخاصیاستکهبرایصادراتمحصولاتسلامتمحوربهکشور‌هایمنطقهوبهخصوصعراققائلیم

ایرانکازمتیکامحلیبرایاثباتتوانمندی‌هایصنعتآرایشیوبهداشتى

مشاورادارهکلفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتىسازمانغذاوداروگفتامیداستایرانکازمتیکابتواندبهمحلیبرایاثباتتوانمندی‌هایصنعتداخلیدرعرصهتولیدکالا‌هایاصیلوباکیفیتآرایشیوبهداشتىتبدیلشود
دبیراجراییهمایشعلمىایرانکازمتیکاافزوددراینهمایشازروزشنبهبهمدتدوروزشاهدبرپایییکىازبهترینبرنامه‌هایبازآموزیداروسازانوپزشکانبا٨امتیازبازآموزیخواهیمبودکهفرصتخوبیاستبرایهمکارانخوزستانیتاباحضوردراینبرنامهضمنآشناییباجدیدتریندستاورد‌هایعلمىرشتهکازمتیکازآخرینفرصت‌هایکسبامتیازدرسال٩٧بهرهببرند

مشاورادارهکلفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتىسازمانغذاوداروادامهدادهمایشایرانکازمتیکاازاهمیتفوقالعادهایبرایسازمانغذاوداروبرخوردارستوحضوردکترپیرصالحی،معاونوزیربهداشت،دکترجهانپور،مدیرمرکزروابطعمومىوزارتبهداشت،دکتربهفر،مدیرکلفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتىسازمانغذاودارووجمعیازمسئولاناینسازمان،بیانگراینمهماست

برایوارداترژلبولاک،ارزتخصیصدادهنمیشود

دکترکیانوشجهانپورنیزدرادامهبااشارهبهاظهارنظرهاییدربارهتخصیصارزدولتیبهفرآورده‌هایآرایشیبهداشتیمانندرژلبولاکگفتهیچیکازفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیجزواقلامیکهازارزترجیحیاستفادهکنند،نیستندوبههیچوجههمچنینمجوزیبرایشانازسویسازمانغذاوداروصادرنمی‌شود

ویبابیاناینکهصدورتخصیصارزترجیحیبرایاقلامغیردارویی،درحوزهوزارتبهداشتوسازمانغذاودارونیست،افزودسازمانغذاوداروبحثتخصیصارزدولتیراصرفابامعرفیشرکت‌هایواردکنندهمواداولیهدارویی،داروهاوتجهیزاتوملزوماتضروریپزشکیپیشمی‌برددرحوزهسایرفرآورده‌هاوکالاهایسلامت‌محوراعمازفرآورده‌هایغذاییکهحتیممکناستارزترجیحیهمبگیرندیااقلامدیگریمانندکالاهایآرایشیوبهداشتی،مکمل‌هاوفرآورده‌هایطبیعیوسنتیکهمحلارتزاق‌شانازارزترجیحینیست،بههیچوجهسازمانغذاودارودرزمینهتخصیصارزبهاینحوزه‌هاورودندارد

دکترجهانپورباتاکیدبراینکهمجوزیکهبرایکالاهایسلامت‌محور غیرازدارووتجهیزاتپزشکیضروری،ازسویسازمانغذاوداروصادرمی‌شود،صرفامربوطبهسلامتوایمنیآن‌هاست،ادامهدادنظارتسازمانغذاوداروهمبهجزدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکی،درسایراقلامسلامت‌محوربرایمنیوسلامت‌شانمتمرکزاستوارتباطیبهتخصیصارزومواردمشابهنداردبنابراینارزیهمازطریقسازمانغذاوداروبهفرآورده‌هایآرایشیوبهداشتیتخصیصپیدانکردهاستاگرهمکسیدرجاییارزیبرایاینکارگرفتهباشدویابهنوعیبادستکاریاسناد،کالاییازایندستهراباارزدولتیواردکردهباشد،قطعاتخلفکردهوازطریقمراجعقضاییموردپیگیریقرارمی‌گیرد

سخنگویسازمانغذاوداروبابیاناینکهبههیچوجهدرسازمانغذاوداروچنینموردیوجودندارد،گفتالبتهبههرحالدرحوزه‌هایمختلفتخلفوجودداردودرمواردیممکناستقیمتاظهاریکالاهایواردشدهدرگمرکیاشرحاظهارنامهبااظهارنامهاولیهمغایرتداشتهباشدوتخلفاتیرخدهددراینزمینهدرحوزهتجهیزاتپزشکیوداروچندینموردتخلفوجودداشتکهآن‌هارارسانه‌ایکردهوباتخلفاتبرخوردشد

دکترجهانپوربااشارهبهتشدیدنظارت‌هادراینحوزه،اظهارکرددرادامهبرخوردبااینتخلفاتشدیدترهممی‌شوداصولاهرگونهموردیکهدرتخلفاتحوزهتخصیصارزترجیحیباشد،جزوتخلفاتویژهاقتصادیبودهودستگاه‌هاینظارتی،‌قضاییوامنیتیهمبهطورویژهدراینمواردورودمی‌کنندخوشبختانهدرحال‌حاضردرزمینهتخصیصارزبهکالاهایسلامتمحورحوزهدارووتجهیزاتوملزوماتضروریپزشکی،وضعیت‌مانمطلوببودهوبهنظرمی‌آیدکهکاررویریلخودشقرارگرفتهاستدرعینحالبرایسالآیندههمدرتامیناینکالاهاازمسیرهایدرستوصحیحوباتخصیصارزدولتی،دغدغهجدینداریم

سرمایهگذاری۱۳۵۰میلیاردتومانیدرمنطقهآزاداروند

سیدعلیموسویهمدراینمراسم،باتقدیرازتمامکسانیکهبرایبرپاییایننمایشگاهتلاشکردند،اظهارکردیکیازمجهزترینآزمایشگاه‌هایغذاوداروکشورباهزینهکرد۱۱میلیاردتوماندرمنطقهآزادارونداحداثوراهاندازیشدهاستباانجاماینکارتجاروبازرگاناندیگرنیازیبهرفتنبهسایرشهرهابرایانجامآزمایشکالاهایخودنیستند

ویافزوددر۱۱ماههامسال،۱۳۵۰میلیاردتومانسرمایهگذاریدربخش‌هایصنعت،تجارتوگردشگریمنطقهآزاداروندانجامشدهکهاینمیزانسرمایهگذاریدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشتهکه۸۷۰میلیاردتومانبود،۵۰درصدرشدرانشانمی‌دهد؛اینحجمازسرمایهگذاریباتوجهبهتحریم‌هایاعمالشدهعلیهکشورمان،بسیاردرخورتوجهاست

معاونسرمایهگذاریوتوسعهکسبوکارسازمانمنطقهآزاداروندتصریحکرددربحثتوسعهصادراتغیرنفتینیزدر۱۱ماههامسالیکمیلیاردو۲۰۰میلیوندلارکالاازمرزبینالمللیشلمچه،بنادرآبادانوخرمشهربهخارجازکشورصادرشدهاست

موسویمنطقهآزاداروندراویژه‌ترینمنطقهدرمیانمناطق۷گانهآزاد،تجاری،صنعتیوویژهکشوربهدلیلبهرهمندیازامکاناتوظرفیت‌هایهوایی،ریلی،جاده‌ایوآبیبرایانتقالکالاخواندوافزوددرمنطقهآزاداروند۲اتاقاصناف،۲اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیو۴۰اتحادیهصنفیفعالوجودداردکهمجموعهاینداشته‌هاآنرابهفرصتیمناسببرایسرمایهگذاریتبدیلکردهاست

ویاظهارکرددربخشتجاریمرزبینالمللیشلمچه۱۲هزارتنظرفیتلجستیکیایجادکردیمکهدرکلکشوربینظیراست،همچنین۸۰میلیاردتوماندرشلمچهو۱۰۰میلیاردتوماندرشهرک‌هایصنعتیآبادانوخرمشهرسرمایهگذاریکرده‌ایم

موسویبابیاناینکهبهزودیکدتجاریرادریافتمی‌کنیم،تصریحکردتجاروبازرگانانمی‌توانندبابهرهگیریازاینامکاندرصادراتووارداتکالاهایکدچهارمبادرتکنند

معاونسرمایهگذاریوتوسعهکسبوکارسازمانمنطقهآزاداروندگفتمحدودیتیدرزمینهورودمواداولیهویاغیرهبرایشرکت‌هایتولیدیدرمنطقهآزاداروندوجودندارد،ضمناینکهاینشرکت‌هامی‌توانندازمعافیت‌هایگمرکیمربوطبهاینمنطقهنیزبهرهمندشوند

موسویافزوددرزمینهتجارتوصنعتدوپارامترسلامتمحوربودنمحصولاتوزیستمحیطیبهطورجدیمدنظرماقرارداردبهطوریکههرواحدیباید۲۰درصدازفضایصنعتخودرابهمسائلزیستمحیطیاختصاصدهد

ویبااشارهبهتعاملخوبسازمانمنطقهآزاداروندبادستگاه‌هایاجراییموجوددرمنطقهاظهارکردباهمراهیدانشکدهعلومپزشکیآباداناقداماتخوبیدرسطحمنطقهانجامشدهکهجایبسیقدردانیدارد

بهگفتهویدرچهارسالاخیر،۴۰نمایشگاهتخصصیدرمنطقهآزاداروندبرپاشدهاستکهنخستیننمایشگاهبینالمللیفرآورده‌هایبهداشتی،آرایشی،شویندهسلولزیوصنایعوابستهمهمترینآنهااست

گفتنیاست،نمایشگاهکازمتیکادروسعت۱۰۰۰متروشامل۵۰قرفهازبرندهایمختلفمحصولاتآرایشیوبهداشتیداخلیوخارجی استکهاز۲۴تا۲۸اسفندآمادهاستقبالازبازدیدکنندگان میباشد

شنبه٢٥اسفند١٣٩٧٠٩٤٩شمارهخبر١٨٨٠٩٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top