قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301678
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تمهیدات اداره کل تجهیزات پزشکی برای روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروز - انتشار فهرست اسامی پرسنل آنکال شرکت های تجهیزات پزشکی در نوروز 1398 به منظور استمرار ارائه خدمات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد

تمهیداتادارهکلتجهیزاتپزشکیبرایروزهایپایانیسالوایامتعطیلاتنوروزانتشارفهرستاسامیپرسنلآنکالشرکتهایتجهیزاتپزشکیدرنوروزبهمنظوراستمرارارائهخدمات

 

 

مهندسعلاالدینازرویکردجدیدامسالدرانتشارفهرستاسامیپرسنلآنکالشرکت‌هایتجهیزاتپزشکیوهمچنینمعرفیهمکارانپیگیرتامینونگهداشتدرروزهایپایانیسالوایامتعطیلاتنوروزبهمنظوراستمرارارائهخدماتخبرداد

 

بهگزارشوبدا،مهندسمحمدمهدیعلاالدیندراینخصوصگفتادارهکلتجهیزاتپزشکیبه‌منظوراستمرارتامینتجهیزاتوملزوماتپزشکیموردنیازوارائهخدماتفنیمناسببهمراکزدرمانی،امسالبارویکردیجدیدضمنانتشارلیستپرسنلآنکالشرکت‌هایتجهیزاتپزشکی،نسبتبهمعرفیهمکارانپیگیرتامینونگهداشتدرروزهایپایانیسالوایامتعطیلاتاقدامکردهاست

 

ویهمچنینازتمامیشرکتهاوتامینکنندگانتجهیزاتپزشکیدرخواستکردتاادارهکلتجهیزاتپزشکیرادررسیدنبهاهدافموردنظریاریکنندومانندگذشتهدرتامینسریعوبهموقعتجهیزاتوملزوماتپزشکیموردنیازبیمارانوارائهخدماتفنیفعالباشند

 

مشاهدهفهرستاسامیپرسنلآنکالشرکتهایتجهیزاتپزشکیدرنوروز

دانلودفايل

نسخهچاپيارسالبهدوست

شنبه٢٥اسفند١٣٩٧١١١٣شمارهخبر١٨٨٠٩٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top