قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 302997
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حدود ۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق هستند

سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت

حدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقهستند


سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت،گفتمتاسفانهحدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقاست

بهگزارشوبدابهنقلازایلنا،دکترکیانوشجهانپوردرخصوصقاچاقموادآرایشیوبهداشتیدرکشورگفتمتاسفانهحدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقهستنددربارهفرآوردهقاچاقهماصلبرایناستکهجعلیوتقلبیاست،مگراینکهخلافآنثابتشود،زمانیکهازفرآوردهقاچاقاستفادهمی‌شود،مواردیمانندرنگ‌هایتقلبیوفلزاتسنگینوهزاریکمشکلدیگربرآنمحتملاست

ویدرادامهبیانکرددرزمینهقاچاقجداازبرخوردهایگذشتهانتظامی،قضایییاحوزهسلامتدرموضوعپیشگیری،مصون‌سازیوفرهنگ‌سازیدرنظراستتاجامعهماکالاهایقاچاقراهمبشناسندواز آنهااستفادهنکنند

سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتگفتتازمانیکهنتوانیمتقاضایقاچاقرادرحوزهآرایشی،بهداشتیبافرهنگ‌سازیمسدودکنیم،متاسفانهاستفادهازکالایقاچاقوجعلیادامهپیداخواهدکرد

دکترجهانپوربابیاناینکهبایدشناسهاصالتکالابررسیشود،اظهارکردحداقلتوصیهمابهمردمبرایاستفادهازکالاهایآرایشیبهداشتیایناست،حتماشناسهاصالتکالارابررسیکنند،کالاییکهشناسهاصالتنداردازنظرماقاچاقاست،شناسهاصالتازطریقسامانهپیامکیهمبررسیشودواگراصالتتاییدشد،بعدازآن،محصولاستفادهشود

ویمهمترینعنصرپیشگیریازقاچاقرافرهنگسازیدانستوبیانکردمردمبایدموضوعاصالتکالاراشناساییکنندواستعلامکالارانیزجدیبگیرند،زیراسببکاهشتقاضایکالایقاچاقمی‌شود

دکترجهانپوردرادامهگفتدرگذشتهبرایجلوگیریازقاچاققدم‌هاییبرداشتهشدهودرحالحاضرهم،انجاممی‌شودکهمی‌توانبهتشدیدنظارت‌هایمیدانی،اقداماتپلیسوقضاییاشارهکرد

سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتدرخصوصاصلاحقانونومقرراتدرزمینهقاچاقتصریحکردامیدواریمباهمکاری‌هاییکهانجاممی‌شود،قوانینومقرراتمربوطبهحوزهمجازاتوبرخوردباپدیدهقاچاقدرکشوراصلاحوارتقاپیداکندتابتوانندنقشبازدارندهخودراایفاکنند

شنبه٢٤فروردين١٣٩٨١١٠٩شمارهخبر١٨٨٩٢٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top