قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303008
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۶:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

طب ایرانی با رویکرد سلامت‌محور خود، کمک شایانی به اقتصاد سلامت می‌کند

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتدرسخنرانیپیشازخطبه‌هاینمازجمعهاینهفتهتهران

طبایرانیبارویکردسلامت‌محورخود،کمکشایانیبهاقتصادسلامتمی‌کند


مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتباتاکیدبررویکردسلامت‌محورطبایرانیواستفادهازظرفیت‌هایآندرکنارطبرایجبرایکمکبهتولید،اقتصادواشتغالدرکشور،تدابیریرابرایحفظتندرستیدرفصلبهار،ارائهداد

بهگزارشوبدا،دکترمحمودخدادوست،مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشت،درسخنرانیپیشازخطبه‌هاینمازجمعهاینهفتهتهرانبااشارهبهتمایزاتویژهطبایرانینسبتبهدیگرمکاتبطبیطب‌هایمکملکهمی‌توانازآنهابرایارتقایسلامتمردمبهرهگرفت،گفتبهطبایرانی،«طبمزاجی»یا«طباخلاطی»نیزگفتهمی‌شود،زیرامبتنیبرتفاوت‌هایفردیوخصوصیاتظاهریوفنوتیپیهرفرداستوحکمایایرانی،توصیه‌هاییرابراینگاهداشتتندرستیوپیشگیریازبروزبیماریدرهرفرد،برمبنایمزاج،شرایطخاص،منطقهجغرافیاییمحلزندگیوفصولمختلفمطرحکرده‌اند

ویازقدمتچندهزارسالهوریشه‌داربودنطبایرانیدرفرهنگوباورمردمورویکردسلامت‌محورآن،بهعنواندیگرقابلیت‌هایمهماینمکتبغنیطبییادکردوافزودطبایرانیمبتنیبردانشبومیبودهوبارویکرداصلاحسبکزندگیخود،کمکشایانیبهحوزهسلامتکشورمی‌کندودرحوزهدرماننیزازظرفیتگیاهانداروییبهرهگرفتهمی‌شودکهباتوجهبهوجودگونه‌هایبسیاریازاینگیاهاندرکشور،استفادهازظرفیت‌هایآندرکنارطبرایج،بهتولید،اقتصادواشتغالکشورنیزکمکخواهدکرد

مشاوروزیربهداشتبابیاناینکهازنگاهسازمانجهانیبهداشت،بسیاریازبیماری‌هاریشهدرسبکزندگیداشتهوبهترینوموثرترینراهمداخلهوپیشگیریازبیماری‌هایغیرواگیر،اصلاحسبکزندگیاست،افزودسیداسماعیلجرجانیدرحدودهزارسالپیشاینموضوعرامطرحکردهوبرایحفظتندرستی،برتوجهبهششاصلضروریشاملآبوهوا،خوردنوآشامیدن،خوابوبیداری،حرکتوسکون،دفعموادزائدوحفظموادضروریدربدنواعراضنفسانی،تاکیدکردهاست

دربهاربایدمصرفغذاهایگوشتی،شیرینی‌جاتوتنقلاتراکاهشداد

دکترخدادوستبااشارهبهتدابیرحکمایایرانیبرایفصلبهار،گفتباگرمشدنتدریجیهوابعدازگذشتسرمایزمستان،موادواخلاطتجمع‌یافتهدربدنبهجنبشدرمی‌آیندوبههمیندلیلحساسیت،آلرژی‌هایتنفسی،جوش‌هاودمل‌هادراینفصلشایعمی‌شود

ویافزودیکیازراهبردهایحکمایطبایرانیبرایپیشگیریازبروزبیماری‌هایبهاره،جلوگیریازتولیدبیشتراخلاطدربدنوراهبرددوم،بازکردنراهخروجموادزائدازبدناستکهباعنوانروش‌هایپاکسازیازآنهایادمی‌شود

اینمتخصصطبایرانیدرخصوصراهبرداولباتوصیهبهکاهشمصرفغذاهایگوشتی،شیرینی‌جات،مغزی‌جاتوتنقلاتومصرفبیشترمیوه‌ها،سبزیجات،آش‌هاوسوپ‌هاییکهکمیچاشنیترشیدارند،گفتبایدمصرفغذاهایتندوتیزوادویه‌داروادویه‌جاتگرمراکاهشدادوبیشترازشربت‌هاونوشیدنی‌هایخنکمانندآبزرشک،آبپرتقال،آباناروماءالشعیرطبیکهمزاجمایلبهسرددارند،استفادهکرد

حجامتوفصدبایدباتجویزپزشکمتخصصانجامشوند

دکترخدادوستباتاکیدبرراهبرددومحکمایایرانیدرفصلبهاربرایبرخورداریازلینتمزاجورفعیبوستدراینفصل،گفتدرطبایرانیفردبایدبهازایهروعدهغذاییاصلی،یکباراجابتمزاجداشتهباشدولینتمزاجدرتمامفصولموردتاکیداست،ولیاینموضوعدرفصلبهاراهمیتبیشتریداشتهوبرایجلوگیریازیبوستتوصیهبهداشتنرژیمغذاییپرفیبرومصرفمیوه‌جاتوسبزیجاتومسهل‌هایسادهخوراکیمانندمصرفناشتایآلووانجیرخیساندهدرآبمی‌شود

ویحجامت،فصدوخوندادنراراهمناسبدیگریبرایپاکسازیبدندرفصلبهاردانستوتاکیدکردازآنجاییکهبههمراهخون،برخیموادمغذینیزازبدنخارجمی‌شوند،بایدحتماتحتنظرپزشکمتخصصبهانجاماینروش‌هااقدامکردتابراساسمزاج،شرایطآبوهوایی،شرایطبدنیوباتوجهبهلزومحجامتومواردمنعمصرفآنتجویزشود

ورزش،مهمترینتدبیرحفظتندرستیازدیدگاهحکمایطبایرانیاست

سرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتازورزشبهعنوانمهمترینتدبیرحفظتندرستیازدیدگاهحکمایطبایرانییادکردوگفتحداقلروزی۲۰تا۳۰دقیقهپیاده‌رویدربهار،هنگامصبحواواخرروزکههواخنکاست،بهدفعفضولاتوپاکسازیبدنکمکمی‌کند

ویبااشارهبهآدابخوردنوآشامیدنازدیدگاهطبایرانی،افزودبایدغذاراخوبجویدوآراموباتمرکزخورد،ازمصرفچندنوعغذاباهمونوشیدنمایعاتهمراهغذاپرهیزکرد،به‌جزافراددارایمزاجگرمیامعدهگرمکهبه‌دلیلحرارتبالادراینمورداستثناهستند

مشاوروزیربهداشتبرخوابیدنقبلازنیمه‌شبوبیدارشدنپیشازطلوعآفتابوپرهیزازخوابیدندرروزتاکیدکردوافزودازدیدگاهحکمایایرانی،حالاتنفسانیشاملغم،غصه،شادی،ترسوامید،برسلامتانسانتاثیرقابلتوجهیدارندودرتعادلبودناینحالاتدربدناهمیتبسیاریدرحفظتندرستیدارد،موضوعیکهامروزهنیزدنیایغرب،ازآنباعنوان«سلامتمعنوی»یادمی‌کندواعتقادبرایناستکهتمامبیماری‌هایجسمی،ریشهروحی،روانیونفسانینیزدارند

شنبه٢٤فروردين١٣٩٨١٥١٤شمارهخبر١٨٨٩٤٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top