قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303011
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۷:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آماده‌باش شرکت‌های تولید و توزیع دارو، تجهیزات و محصولات بهداشتی برای کمک رسانی به استانهای سیل زده

آماده‌باششرکت‌هایتولیدوتوزیعدارو،تجهیزاتومحصولاتبهداشتیبرایکمکرسانیبهاستانهایسیلزده

رییسسازمانغذاودارواعلامکردتمامیشرکت‌هایتولیدوتوزیع‌کنندهبرایتامیناقلامداروییوبهداشتیمناطقسیل‌زدهآماده‌باشهستند

 

بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرادامهسفربهمناطقسیل‌زدهبرایارزیابی،ازشرایطتامیناقلامموردنیازدارویی،تجهیزاتپزشکی،غذاییوبهداشتیازکمپسیل‌زدگاناهوازبازدیدکرد

 

ویبااشارهبهاینکهتمامیشرکت‌هایتولیدوتوزیعدارو،تجهیزات،موادغذاییوآرایشیبهداشتیدرکمک‌رسانیوتامیناقلامموردنیازاستان‌هایسیل‌زدههمکاریمطلوبیداشتند،گفتخوشبختانهتمامیارگان‌هاونهادهاازجملههلال‌احمر،بسیج،سپاهوارتشتلاشکردندتامشکلاتمناطقسیل‌زدهرابهحداقلبرسانند

 

معاونوزیربهداشتبااشارهبهاینکهبرخیازاقداماتدرحوزهسازمانغذاودارووحتیوزارتبهداشتنیست،امااگربهآن‌هارسیدگینشودتبعاتیداردکهمتوجهوزارتبهداشتمی‌شود،گفتیکیازاینمواردتامینشیشهشیراستاگرچهشیرخشکموردنیازتامینشدامادرکنارآننیازبهشیشهشیرنیزوجودداشت،علی‌رغماینکهتامینآندرحوزهمسئولیتوزارتبهداشتنیست،امامعاونتبهداشتیبرایتامینآناقدامکردوسازمانغذاودارونیز۱۵۰۰عددشیشهشیرو۵۰۰۰۰سرشیشهراتامینکرد

 

ویبااشارهبهآماده‌باشتمامیشرکت‌هایتولیدوتوزیعدارو،تجهیزاتپزشکی،لوازم‌آرایشیوبهداشتی،محصولاتسلولزی،عنوانکردتمامیشرکت‌هارابهخطکرده‌ایموبخشخصوصیودولتیاقلامموردنیازداروخانه‌هاراتامینمی‌کنندتاخدماتبهتری دراینمناطقارائهشود

 

دکترپیرصالحیبابیاناینکهازلحاظتامیندارووتجهیزاتدرمناطقسیل‌زدههیچنگرانیوجودندارد،گفتدپویموردنیازداروییکلکشورتا۶ماهآیندهصورتگرفتهوجاینگرانینیست،اقداماتلازمبرایتامیندارویشش‌ماههدومسالنیزدرحالانجاماست

شنبه٢٤فروردين١٣٩٨١٥٠٤شمارهخبر١٨٨٩٥٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top