قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303021
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۲۳:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

رکوردزنی اولین بیمارستان محلی کشور در منطقه سیل زده شعیبیه شوشتر در ویزیت پزشک متخصص در یک روز

رکوردزنیاولینبیمارستانمحلیکشوردرمنطقهسیلزدهشعیبیهشوشتردرویزیتپزشکمتخصصدریکروز


رییسدانشکدهعلومپزشکیشوشتراعلامکرداولینبیمارستانمحلیکشوردرمنطقهسیلزدهشعیبیهشوشتر،درویزیتپزشکمتخصصدریکروز،رکوردزد 

بهگزارشوبدا،رییسدانشکدهعلومپزشکیشوشترگفت۶۰۰نفرازمردمسیلزدهبخششعیبیهشوشترروزپنجشنبهدراولینبیمارستانمحلیکشوردرشعیبیهشوشترتوسطپزشکانمتخصصویزیتشدند

دکترفرهادابولنژادیاندرادامهافزود۱۵۶موردویزیتداخلی،۷۰موردویزیتزنان،زایمانونازایی،۱۳۰موردویزیتارتوپدیو۱۴۴موردویزیتتخصصیپوست، همچنین ۱۵ویزیتتوسطمتخصصروانپزشکیو۷۵موردویزیتتخصصیاطفالدرروزپنجشنبهدربیمارستانمحلیشعیبیهثبتشد

ویادامهدادتمامیاینویزیتهایتخصصیبرایسیلزدگانیکهدرکمپهایاسکانموقتشناساییوارجاعشدهبودندانجامشدهوویزیت،خدماتپرستاریونسخداروییبرایاینبیمارانکاملارایگانبودهکهدرنوعخودعملکردیشایستهتقدیراست

دبیرشورایسلامتوامنیتغذاییشهرستانشوشتردرپایانخاطرنشانکردازهمهپزشکانوکارکناندانشکدهعلومپزشکیوموسسهخیریهراهایمانکهبرایکمکبهسیلزدگانوانجاماینویزیتهایتخصصیتلاشهایزیادیانجامدادندوبرایهمهخدمتگزارانبهمردم،طولعمرباعزت،توفیقروزافزونوسلامتیازدرگاهخداوندبزرگطلبمیکنم

شنبه٢٤فروردين١٣٩٨٠٩١٤شمارهخبر١٨٨٩١٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top