قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303030
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند بن کتاب تهیه کنند

همزمانباایامبرپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهران؛

دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیمی‌توانندبنکتابتهیهکنند

 

دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیهمزمانبا برپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانمی‌توانندتاتاریخفروردینماهاقدامبهتهیهبنکتابكنند

 

بهگزارشوبدا،باتوجهبهفراررسیدنایامبرپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانوباعنایتبهراهاندازیسامانهبنکتابدانشجویی،دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیمی‌توانندتاپایانشنبهفروردینماهبامراجعهبهسایتنسبتبهثبتنامودریافتبنکارتکتاباقدامكنند

 

برایناساس،تمامدانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیکهاطلاعاتآن‌هادرسامانهسمامعاونتآموزشیوزارتبهداشتثبتشدهاستمی‌توانندازبنکارتکتاباستفادهکنند

 

بِنَابراينگزارش،ثبتنامباکارتملیهوشمندبرایاشخاصیکهکارتملیهوشمنددریافتکرده‌اندانجامخواهدشدبهشکلیکهثبتنامبهشکلکارتمجازیبرایاشخاصیکهکارتملیهوشمندندارند،داشتنتلفنهمراهباسیستماندرویدو«نصبنرمافزارهمراهشهر»خواهدبود

ثبتنامبهصورتبنکارتفیزیکینیزبهاینصورتاستکه دراینروشبنکارتازطریقبانکشهروکیوسک‌هایشهرنتبهمتقاضیانارائهمی‌شود

 

همچنينمبلغموجوددربنکارت‌هایدانشجویییکمیلیونو۵۰۰هزارریالاستکه۶۰۰هزارریالآنبهعنوانیارانهکتابتوسطمعاونتفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسلامیو ۹۰۰هزارریالآننیزتوسطشخصدریافتکنندهکارتپرداختمی‌شود

 

براساساينگزارش،تاریخاعتبارکارت‌هافقطدرمدتبرگزارینمایشگاهاعتبارداشتهوازطریقدستگاه‌هایکارتخوانداخلغرفهناشرانقابلاستفادهاست

 

علاقمندانميتوانندبرایدریافتجزئیاتمهمثبتنامبرایدریافتبنکارتکتاببهسایتمراجعهکنند

شنبه٢٤فروردين١٣٩٨٠٨٣١شمارهخبر١٨٨٩٠٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top