قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303040
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۰۹:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حضور شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات پزشکی در اولین نمایشگاه بین المللی - سیریا هلث 2019 - دمشق

حضورشرکتهایایرانیتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیدراولیننمایشگاهبینالمللیسیریاهلثدمشق

شرکتتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیایرانیدراولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثشرکتکردند

بهگزارشوبدا،اولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثبهمنظورارائهآخریندستاوردهادرزمینهتجهیزاتپزشکی،لوازمبیمارستانیودارو،ازتاآوریلالیفروردیندرمحلشهرکهاینمایشگاهیدمشقپایتختسوریه،درحالبرگزاریاست

براساساینگزارش،درایننمایشگاهکهبهمدتروزوتاروزشنبهفروردینادامهخواهدداشت،شرکت،موسسهوشرکتدانشبنیانازکشورهایایران،عراق،مصر،لبنان،امارات،اردنوسوریهبهصورتمستقیموآمریکا،هلندوآلمانبهطورغیرمستقیموازطریقنمایندگیهایخود،آخریندستاوردهایخودرادرمعرضدیدعمومقراردادهاند

همچنین،ازایراننیزشرکتوموسسهدانشبنیانتجهیزاتپزشکیودستگاههایبیمارستانیازجملهاوسسینا،احیا،درمانپیشرفته،مبتکراندنیایفردا،پرتونگارپرشیا،پویندگانپزشکیپردیس،اکسیرنانوسینا،زردبندومیمدارودرایننمایشگاهحضوردارند

گفتنیاست،سفیرجمهوریاسلامیایراندرسوریهومعاونوزارتبهداشتکشورسوریهنیز،روزگذشتهازایننمایشگاهبازدیدکردند

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨٠٩٢٤شمارهخبر١٨٨٩٦٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top