آخرین اخبار

کد خبر: 303040
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۰۹:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حضور شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات پزشکی در اولین نمایشگاه بین المللی - سیریا هلث 2019 - دمشق

حضورشرکتهایایرانیتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیدراولیننمایشگاهبینالمللیسیریاهلثدمشق

شرکتتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیایرانیدراولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثشرکتکردند

بهگزارشوبدا،اولیندورهنمایشگاهبینالمللیسیریاهلثبهمنظورارائهآخریندستاوردهادرزمینهتجهیزاتپزشکی،لوازمبیمارستانیودارو،ازتاآوریلالیفروردیندرمحلشهرکهاینمایشگاهیدمشقپایتختسوریه،درحالبرگزاریاست

براساساینگزارش،درایننمایشگاهکهبهمدتروزوتاروزشنبهفروردینادامهخواهدداشت،شرکت،موسسهوشرکتدانشبنیانازکشورهایایران،عراق،مصر،لبنان،امارات،اردنوسوریهبهصورتمستقیموآمریکا،هلندوآلمانبهطورغیرمستقیموازطریقنمایندگیهایخود،آخریندستاوردهایخودرادرمعرضدیدعمومقراردادهاند

همچنین،ازایراننیزشرکتوموسسهدانشبنیانتجهیزاتپزشکیودستگاههایبیمارستانیازجملهاوسسینا،احیا،درمانپیشرفته،مبتکراندنیایفردا،پرتونگارپرشیا،پویندگانپزشکیپردیس،اکسیرنانوسینا،زردبندومیمدارودرایننمایشگاهحضوردارند

گفتنیاست،سفیرجمهوریاسلامیایراندرسوریهومعاونوزارتبهداشتکشورسوریهنیز،روزگذشتهازایننمایشگاهبازدیدکردند

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨٠٩٢٤شمارهخبر١٨٨٩٦٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top