قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303048
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتعنوانکرد

دانشگاهعلومپزشکیتهران،میزبانهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتگفتدانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتوزارتمتبوعوتمامینهادهایذیربطمصمماست،ازاینفرصتبینظیرجهانیدرراستایارتقایدیپلماسیسلامتومعرفیظرفیتهاینظامسلامتکشوربهجهانیانبهبهترینوجهاستفادهکند

 

 

بهگزارشوبدا،دکترعلیجعفریان،باتوجهبهبرگزارینشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتدراردیبهشتماهسالجاری،درخصوصگزارشعملکرددبیرخانهایننشست،اظهارکردکنسرسیومجهانی"پیمانگروههشت" شاملدانشگاه،فرهنگستانوموسساتآموزشیکشورازششقارهدنیا،درسالهنگامیکهآلمانرییسگروهیعنیهشتکشورصنعتیبود،تشکیلشدپیمانگروههشتعلاوهبرتبادلاتعلمیبرایبهبودسلامتجهانی،هرسال،نشستیباعنوانمجمعجهانیسلامتبرگزارمیکنددرواقع،پیمانگروههشت،یکمجموعهآکادمیکوغیرسیاسیاستکهبرایارتقایسلامتجهانیتلاشمیکندوبااستفادهازآزادیهایآکادمیکوفارغازمرزبندیهایسیاسیحرکتمیکند 

 

ویادامهدادمجمعجهانیسلامتهرسالباشرکتدوهزارنفرازکشورجهانوحضوروزرایبهداشت،روسایسازمانهایبینالمللی،مدیرانارشدصنایعمرتبطباسلامتوپژوهشگرانوصاحبنظراندرماهاکتبرمهرماهدربرلین،پایتختآلمانبرگزارمیشوداینمجمع،یکنهادتصمیمگیرندهواجرایینیست،بلکهیکنشستمشورتی،کارشناسیبینچهاردانشگاهی،سیاستگذاران،صنعتوجامعهاستکهدرحوزهسلامتنقشدارندجایگاهاینمجمعاکنونبهعنوانیکنشستاصلیدردستورسازیسلامتجهانیپذیرفتهشدهاست 

 

دکترجعفریانبابیاناینکهدانشگاهعلومپزشکیتهرانبهعنوانتنهاعضومتتخبمنطقهغربآسیاوشمالآفریقاازسالدرگروهپیمانهشتحضوردارد،خاطرنشانکردنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتازسالهرسالدراردیبهشتماهدریکقارهبرگزارمیشودوبراساسمصوبههیاتمدیرهپیمانگروههشت،دانشگاهعلومپزشکیتهراندرنهمودهماریبهشتماهسالمیزبانهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتدرجزیرهکیشخواهدبود 

 

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتبیانکردطبقبرنامهریزیانجامشدهتوسطبرگزارکنندگانایننشستوباحمایتهمهجانبهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،تاکنونبیشازسخنرانازکشورکههمگیازصاحبنظران،پژوهشگران،مدیرانوسیاستگذارانشناختهشدهوصاحبسبکدنیاهستند،بهعلاوهبیشازسخنرانداخلیکههمگیازدانشمندانبرجستهکشورهستند،برایحضوردرپنلونشستجامعدرهمایشاعلامحضورکردهاندهمچنین،بیشاز میهمانازسراسرجهاننیزکهدربینآنانعلاوهبردانشمندانشناختهشدهدرحوزهسلامتجهانی،وزرایبهداشتفعلیوپیشینچندکشورومسئولانارشدسازمانجهانیبهداشتنیزحضوردارند،همچنیندرنشستوپیشنشستدانشجوییاینرخدادکهدرتاریخهشتماردیبهشتویکروزپیشازنشستاصلیبرگزارمیشود،شرکتخواهندکرد 

 

ویتصریحکرددانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتوزارتمتبوعوتمامینهادهایذیربطمصمماست،ازاینفرصتبینظیرجهانیدرراستایارتقایدیپلماسیسلامتومعرفیظرفیتهاینظامسلامتکشوربهجهانیانبهبهترینوجهاستفادهکند 

 

دکترجعفریان،سلامتدرشرایطبحرانیوناایمن،سلامتدرجهاندرحالگذر،توسعهپایدارسلامت،بیماریهایغیرواگیروسلامتروان،محیطزیستوآموزشپزشکیراششسرفصلاصلیاینرخدادبزرگبرشمردوگفتدرایننسشتدوروزه،چهارپلنریجامعوپنلتخصصیدقیقهایباحضوردانشمندان،سیاستگذاران،صاحبانصنایع،دانشجویانوصاحبنظرانبرجستهازسراسردنیابرنامهریزیشدهاست 

 

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتادامهدادنشستهایمختلفبهگونهایبرنامهریزیشدهاندکهنیمیازاعضایپنلسخنرانانبینالمللیباشنددرهرپنل،یککارشناسایرانیویککارشناسبینالمللیجلسهراادارهمیکنند

 

ویعنوانکرددرایننشستمقالهارائهنخواهدشد؛چراکهساختارنشستسالانهومنطقهایبرمبنایتبادلنظرکارشناسانمتبحروخبرهطراحیشدهاستولذاهمهسخنرانانبادعوتخاصدرهمایششرکتمیکنند

 

دکترجعفریانخاطرنشانکردلازمبهذکراست،تشکیلشبکهدانشجوییمجمعجهانیسلامتازسویدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیتهرانپیشنهادشدهاستکهپسازبررسی،درمجمععمومیپیمانگروهمطرحومورداستقبالوموافقتاعضاقرارگرفتبرایناساس،رویداددانشجوییروزقبلازبرگزارینشستاصلی،یعنیدرهشتماردیبهشتماهبرگزارخواهدشد 

 

ویدرادامهسخنانخودافزودحدوددانشجوازرشتههایمختلفوعلاقهمندبهحوزهسلامتدراینبرنامهشرکتمیکنندکهنفرازآنانبینالمللی،نفرازدانشگاههایعلومپزشکیکشورمانومابقیازدانشگاهعلومپزشکیتهرانهستند 

 

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،درخصوصنحوهشرکتدانشجویاندراینرویدادمهم،بیانکردنحوهشرکتدانشجویاننیزبهگونهایطراحیشدهکهعلاقهمندان،داوطلبمیشوندوانگیزهخودراازشرکتدرهمایشاعلاممیکنندوباتوجهبهظرفیتمحدودیکهوجودداردازبینآنهاانتخابانجاممیشود 

 

ویدرپایانتاکیدکردامیدواریم،تلاشیکهبهصورتجمعیدرحالاجرااست،نتایجارزشمندیبرایکشورمانداشتهباشد

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١٣١٦شمارهخبر١٨٨٩٨٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top