قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303052
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تجربیات موفق ایران در کنترل بیماری ها در سیل و بعد از آن مستندسازی می شود - آمادگی کامل ایران برای برگزاری اجلاس وزرای بهداشت مدیترانه شرقی در تهران

تجربیاتموفقایراندرکنترلبیماریهادرسیلوبعدازآنمستندسازیمیشودآمادگیکاملایرانبرایبرگزاریاجلاسوزرایبهداشتمدیترانهشرقیدرتهران

 

دکتراحمدالمنظری،مدیرمنطقهمدیترانهشرقیسازمانجهانیبهداشتدرگفتگویتلفنیباوزیربهداشتجمهوریاسلامیایرانضمنابرازهمدردیسازمانجهانیبهداشتبامردممناطقسیلزدهایران،ازآمادگیاینسازمانبرایکمکبهوزارتبهداشتایرانخبرداد 

 

بهگزارشوبدا،دراینتماستلفنیموضوعاتیهمچونکمکهایسازمانجهانیبهداشتبهایران،موفقیتایراندرمهارسیلابهایبیسابقهاخیروموفقیتایراندرمراقبتازبیماریها،واکسیناسیون،کنترلبیماریهاومسائلبهداشتمحیط،کنترلبیماریهایواگیروغیرواگیربعدازفروکشکردنسیلوبرنامههایمعاونتبهداشتوزارتبهداشتایرانموردبحثقرارگرفت

 

باپیشنهادمدیرمنطقهمدیترانهشرقیسازمانجهانیبهداشتمقررشدکهتجربیاتموفقایراندرزمینهکنترلبیماریهادرسیلوبعدازآن،مستندسازی،بررسیوارزیابیشودتامورداستفادهسایرکشورهایجهانقرارگیرد

 

المنظریگفتتجاربموفقایراندراینزمینهمیتوانددراجلاسوزرایبهداشتکشورهایمدیترانهشرقیکهمهرماهامسالبهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود،بهاشتراکگذاشتهشودوآمادهایمتاافرادشاخصدرسلامتجهانیراباهمکاریایرانبهتهراندعوتکنیم

 

وزیربهداشتنیزبااشارهبهآمادگیکاملایرانبرایبرگزاریشصتوششمیناجلاسوزرایبهداشتکشورهایمدیترانهشرقیدرمهرماهسالجاریدرتهران،گفتبرنامهریزیبرایبرگزاریهرچهبهترایناجلاسدرتهرانانجامشدهاست

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١٤٠٦شمارهخبر١٨٨٩٨٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top