قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303060
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۱۹:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

راه اندازی نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی تجهیزات پزشکی برای اولین بار در کشور در پارک علم و فناوری پردیس در سال 1398

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکرد

راهاندازینمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشوردرپارکعلموفناوریپردیسدرسال

 

 

رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیازنمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشوردرپارکعلموفناوریپردیسدرسالخبرداد 

 

بهگزارشوبدا،مهندسسیدآصفمهدوی،رییسادارهصادراتتجهیزاتپزشکیگفتپیروجلساتقبلیوبامساعدتمدیریتپارکعلموفناوریپردیس،بهاتفاقرییسادارهنظارتبرتولیدوکنترلکیفیتجهیزاتپزشکی،دبیرانجمنتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکی،دبیراتحادیهصادرکنندگانتجهیزاتپزشکیودبیرانجمنمتخصصینتجهیزاتپزشکی،اسفندماهسال،ازپارکعلموفناوریپردیسوظرفیتهایاینپارکبازدیدشد

 

ویافزودهمچنینمقررشدتاباهمکاریمدیریتپارکعلموفناوریپردیس،نمایشگاهدائمیومنحصربهفردیدرخاورمیانهازمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیجهتبازدیدهیاتهایخارجیومشتریانبازارهایهدفصادراتی،درمحلپارکعلموفناوریپردیسبهوسعتحداقلمترمربعدرسالایجادشودتاضمنارائهونمایشمحصولاتوتوانمندیهایشرکتهایتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیداخلی،فرصتشناساییوبازاریابیبینالمللیدراختیارصادرکنندگانقرارگیردودرسالرونقتولید،گامیموثردرجهتتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبرداشتهشود

نسخهچاپيارسالبهدوست

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١٥١١شمارهخبر١٨٨٩٩٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top