قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303065
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ۲۰:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برگزاری اولين كنفرانس ملي سيستم ها و فناوري هاي محاسباتي مراقبت از سلامت در بیرجند

معاونتحقيقاتوفناوريدانشگاهعلومپزشکیبیرجندخبرداد

برگزاریاولينكنفرانسمليسيستمهاوفناوريهايمحاسباتيمراقبتازسلامتدربیرجند

معاونتحقيقاتوفناوريدانشگاهعلومپزشکیبیرجندازبرگزارياولينكنفرانسمليسيستمهاوفناوريهايمحاسباتيمراقبتازسلامت خبرداد

بهگزارشوبدا،دكترطوبيكاظميدراينخصوصافزودجلسهايدرمعاونتتحقيقاتوفناوريدانشگاهباحضورمسئوليناينحوزهودبيركنفرانسودبيرعلميحوزهپزشكيكنفرانسبرگزارشدتاآخرينوضعيتبرگزاريكنفرانسبررسیشود

ويبااعلاماينكهحدودمقالهازايرانوكشورهايپاكستانوعراقبهدبيرخانههمايشارسالشدهاست،خاطرنشانكردبابررسيهايانجامشدهتعدادمقالهبهصورتسخنراني ونيزبيشازمقالهبهصورتپوسترپذيرفتهشدهاست

معاونتحقيقاتدانشگاهبابياناينكهكنفرانسطيدوروزوفروردينماهجاريبهميزبانيدانشگاهبيرجندبرگزارميشود،تصريحكرددراینكنفرانس،دكترحسينوطنپور،ریيسدفترتوسعهفناوريسلامتوزارتبهداشت،دكترزرينمينوچهر،نایبریيسانجمنبيوانفورماتيكايرانونيزدكترفاتحيودكتراربابيبهترتيبازدانشگاههايكوئينزلنداسترالياواوترختهلندسخنرانيخواهندکرد

دكتركاظميافزودهمچنیندوكارگاهواقعيتمجازيدرپزشكيوتوسعهپزشكيازراهدوردرخراسانجنوبينيزهمزمانبااينكنفرانسبرگزارخواهدشد

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١٢٠٩شمارهخبر١٨٨٩٧٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top