قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303074
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۰۰:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

علی رغم تحریم ها و محدودیت ها، ایران میزبان مهمترین نشست های حوزه سلامت در دنیا است

علیرغمتحریمهاومحدودیتها،ایرانمیزبانمهمتریننشستهایحوزهسلامتدردنیااست

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،گفتیکیازمهمتریناهدافسازمانبهداشتجهانی،دستیابیبهسلامتحداقلیبرایهمهکشورهایدنیااستوایننشستدرتلاشاستتاصرفنظرازاختلافاتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیواعتقادیکهوجوددارد،بهبررسیروشهاییبرایرفعموانعیکهبرسردستیابیبهسلامتبرایهمهقراردارد،بپردازد

بهگزارشوبدا،دکتررضاملکزادهبااشارهبهبرگزاریهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتواردیبهشتدرجزیرهکیشباحضورمیهمانانوسخنرانانبرجستهخارجی،اظهارکرددرنظامجمهوریاسلامیایران،یکیازمهمترینراهبردهاایناستکهدرتوسعهعلموفناوریدرکشورودرنشستهایعلمیوهمکاریهایبینالمللیدرسطحدنیا،باوجودهمهتحریمهاومحدودیتها،عقبنمانیموخوشبختانهتوانستیمدرعرضچندسالگذشته،درتوسعهعلموفناوری،موفقیتهایمهمیداشتهباشیموتقریبادربینکشورهایمنطقه،ازلحاظتولیدعلموکیفیتتولیدعلموهمچنینفناوریها،بهپیشرفتهایچشمگیریدستیابیم

ویبابیاناینکهبرگزاریهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیبهداشتبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیتهران،علیرغموجودمحدودیتها،تحریمهارابایدبهفالنیکگرفت،تصریحکردباوجوداینکهکشوردرسختترینشرایطسیاسیواقتصادیقرارداردوبهخصوصآمریکابیشترینمیزانتحریمهادرطولتاریخرابرایایرانوضعکردهاست،امامیتوانیمیکیازمهمتریننشستهایحوزهسلامتدردنیارادرکشورمیزبانیکنیمودرآنحرفهایمهموجدیدیبرایگفتنداشتهباشیم

دکترملکزادههمچنینازرونماییازبرخیدستاوردهایعلمیایراندرایننشستخبردادوافزوددرجریانایننشستاتفاقمهمدیگرینیزرخمیدهدوآنرونماییازگزارشعلمیبسیارمهمازپیشرفتهایایراندربخشسلامتاستکهدرمجلهلنستبهچاپرسیدهاست

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتسپسبهبرخیازپنلهایایننشستباموضوعاتینوآورانههمچونجادهابریشمودیدگاهادیانبهسلامتاشارهکردوگفتپنلهایاینهمایشبهیکمعناتلاشیبرایتحققشعارسازمانبهداشتجهانیاست؛چراکهیکیازمهمتریناهدافاینسازماندستیابیبهسلامتحداقلیبرایهمهکشورهایدنیااستوایننشستدرتلاشاستتاصرفنظرازاختلافاتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیواعتقادیکهوجوددارد،بهبررسیروشهاییبرایرفعموانعیکهبرسردستیابیبهسلامتبرایهمهقراردارد،بپردازد

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١٢٠٥شمارهخبر١٨٨٩٧٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top