قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303079
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۰۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

رییس ستاد اجرایی انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام پرستاری استان تهران منصوب شد

دکترسیدحسنامامیرضوی،رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترمحمدآقاجانیرابهعنوانرییسستاداجراییانتخاباتپنجمیندورهسازماننظامپرستاریاستانتهرانتهران،اسلامشهر،شهریار،شهرری،ورامین،رباطکریم،بهارستانمنصوبکرد


بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست

جنابآقایدکترآقاجانی

ریاستمحترمدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

احتراما،نظربهابلاغشماره۱۰۰۱۷۶۵مورخ۹۷۱۲۲۸مقاممحترموزارت،مبنیبرشروعمراحلاجراییپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرههایشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریجمهوریاسلامیایرانوبهاستنادماده۲۵قانونتشکیلسازمانمذکوروماده۱۴آییننامهاجرایی؛جنابعالیبهعنوانرییسستاداجراییانتخاباتاستانتهرانتهران،اسلامشهر،شهریار،شهرری،ورامین،رباطکریم،بهارستانمنصوبمیشویدانتظارمیرودانتخاباتپیشگفتوفققانونوآییننامهاجراییبهنحوشایستهبرگزاروگزارشاترونداجراییبهصورتمستمرومنظمبهاینجانبارسالگرددموفقیتجنابعالیدربرگزاریهرچهباشکوهتر،توامباجلبمشارکتحداکثری،حفظامانتوانجامبادقیقوجامعامورراازدرگاهحقتعالیخواستارم

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top