قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303086
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۰۵:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پیام تبریک مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به مناسبت روز منابع انسانی

پیامتبریکمدیرکلمنابعانسانیوزارتبهداشتبهمناسبتروزمنابعانسانی

 

دکترعلیابرازه،مدیرکلمنابعانسانیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرپیامیروزمنابعانسانیراتبریکگفت 

 

بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست

 

۲۵فروردینماهمصادفباسالروزتولدشاعروعارفبزرگملی،شیخفریدالدینعطارنیشابوری،به‌عنوانروزمنابعانسانیدرنظرگرفتهشدهاست

 

توجهبهسرمایهانسانیبهعنوانارزشمندترینسرمایههایسازمانیوتوسعهوتوانمندسازیآنکهمحورتواناییودانشافزاییدرسطحجهانیمیباشد،مویداینواقعیتاستکهانسانبه عنوانشریکتعیینکنندهوموثردرسازمانها،مدنظرقرارگرفتهوتوسعهمنابعانسانی،موجبتوسعههمهجانبهومتوازنسازمانخواهدشد

 

لذابرخودواجبمیدانماینروزبزرگراکههمزمانباقرارداشتندرابتدایشروعسالشمسیوقدرتزمیندرتحولطبیعیاست،بههمکارانگرانقدروپرتلاشمتبریکگویموازخداوندمنانآرزویموفقیت،سلامتیوسربلندیرابرایشماسروراندارم

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١١٣٠شمارهخبر١٨٨٩٧٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top