قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303089
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۰۷:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پوشش صد در صدی خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت در مناطق سیل زده

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکرد

پوششصددرصدیخدماتبهداشتیودرمانیوزارتبهداشتدرمناطقسیلزده


مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایا،گفتدرخصوصبیماری‌هایپوستیکهممکناستدرمنطقهبهوجودآیدآموزش‌هایلازمبهافراددادهشدهوحتیدربرخیروستاهاکهاحتمالوجودمیندادهمی‌شد،اطلاعرسانیانجامشدهاست

بهگزارشوبدا،دکترمحمداسماعیلمطلقدرخصوصارائهخدماتبهداشتیدراقامتگاه‌هایموقتمردمسیل‌زدهمناطقمختلفکشور،گفتدرحالحاضر،پرسنلبهداشتیودرمانیدرحالخدمترسانیبه۹۵کمپاسکانموقتباجمعیتحدود۲۲هزارنفرهستند،کمپهایخدماترسانیبهاینجمعیتبهتفکیکهرشهرشامل،اهواز۲۶کمپباجمعیت۶۴۱۹نفر،دزفول۲۲کمپباجمعیت۶۹۷۵نفر،شوشترباسهکمپوجمعیت۱۵۳۴نفر،گلستان۳۰کمپباجمعیت۳۹۴۵نفر،آباداندوکمپباجمعیت۷۲۴نفرولرستان۱۲کمپباجمعیت۲۴۰۱نفراست،اماایننکتهنیزقابلذکراستکهباتوجهبهاینکهبرخیافراددرمنزلاقوامخودسکونتموقتدارند،جمعیتیکهبهآنهاامدادغذایییاداروییمی‌شود،گاهیبیشازآمارمذکورگزارشمیشود

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاافزودعلاوهبرتمامیافرادمناطقسیلزدهکهتحتپوششخدماتبهداشتیهستند،گروه‌هایویژهشاملمادرانباردار،کودکانزیریکسالوسالمنداننیزتحتپوششویژهخدماتبهداشتیقراردارندبرایناساس،تاکنوندردزفولتعداد۲۲۳کودکزیریکسال،۸۲۰سالمند،۲۰۲مادرباردارودرآبادانتعداد۲۶کودکزیریکسال،۲۰سالمند،۱۲مادرباردارودرشوشترتعداد۶۵کودک،۶۳سالمند،۳۴مادرباردارودرگلستانتعداد۹۴کودک،۶۳۰سالمند،۳۶مادرباردارودرلرستاننیز۴۵کودک،۲۵۳سالمندوچهارمادرباردارتحتپوششقراردارندکهطبقدستورمدیریتشبکهوزراتبهداشت،خدماتداروییبهتمامافرادبهویژهمواردذکرشده،تاپایانشرایطبحرانیرایگاناست

ویدرادامهعنوانکردخوشبختانهدرشهرهایحادثهدیدهطرحپزشکخانواردرحالانجامبودهوتمامیافراددارایپروندهالکترونیکسلامتهستندکهازطریقسامانهسیبوزارتبهداشترونددرمانآنهاقابلبررسیاست

دکترمطلقبیانکردباوجوداینکهتاکنونحدود۷۶۰مرکزدرمانی،بهداشتیوخانهبهداشتدراینمناطقدچارآسیبشده‌اند،درحالحاضر۶۳۱واحدکهخسارتجزئیدیدهبودنددرحالخدمترسانیبهحادثهدیدگانهستندوبرایجبران۱۲۹واحدیکهخسارتغیرقابلجبراندیده‌اند،تعدادیکانکسبهمنطقهارسالشدهوخدمترسانیدرچادرهاوازطریقارائهسیارخدماتدرحالانجاماست

ویدرپاسخبهسوالخبرگزاریایسنادرخصوصبازنشرتصویریازیکنوزاددرفضایمجازیکهبهدلیلنیشحشراتدچارعارضهپوستیشدهوهمچنینبیماری‌هایپوستیدرمناطقسیل‌زده،گفتتمامیافرادیکهاقدامبهترکمنازلخودکردهاند،تحتپوششخدماتبهداشتیودرمانیوزارتبهداشتقراردارندودراستانخوزستاننیزهرروزیکپزشک،یکپرستار،یکمسئولتغذیهویککارشناسازبهداشتمحیطتوسطبالگردبهمناطقیکههنوزخالیازسکنهنشده،اعزاممی‌شوندتاشرایطرابررسیکنند

بنابرگزارشایسنا،مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایا،درپایانخاطرنشانکرددرخصوصبیماری‌هایپوستیکهممکناستدرمنطقهبهوجودبیاید،آموزش‌هایلازمبهافراددادهشدهاستوحتیدربرخیروستاهاکهاحتمالوجودمیندادهمی‌شد،اطلاعرسانیانجامشدهوخوشبختانهتاروزگذشته۲۴فروردینهیچگزارشیازبیماری‌هایاسهالخونی،وبا،التوروسرخکازاینمناطقنداشته‌ایم

يکشنبه٢٥فروردين١٣٩٨١١١١شمارهخبر١٨٨٩٧٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top