قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303095
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حضور برترین های ایران و جهان در هفتمین نشست مجمع جهانی سلامت

سرگروهپنلآموزشپزشکیدرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتعنوانکرد

حضوربرترینهایایرانوجهاندرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامت


معاونآموزشیدانشگاهوسرگروهپنلآموزشپزشکیدرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتاظهارکردبرترینهایایرانوجهانبرایحضوردرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتگردهممیآیند

بهگزارشوبدا،دکترامیرعلیسهرابپوربابیاناینمطلب،افزودحیطهآموزشعلومپزشکیوسلامتهموارهیکیازاجزاینشستهایمجمعجهانیسلامتبودهاستوبرنامهریزیهایارتقایسلامتدرسطوحمختلف،پسازبحثهاینظریوبرنامهریزیهایمختلف،درگرویآموزشسازمانیافتهاست

ویخاطرنشانکرددنیایدرحالتغییریکهدرآنزیستمیکنیم،چالشهایبسیاریراپیشرویسلامتانسانگذاشتهاستواستفادهازابزارهاینوینوموثرآموزشهمگانیونیز،تربیتحرفهمندانحوزهسلامتنیازمندطرحدراجلاسمجمعجهانیسلامتاست

دکترسهرابپور،ازاختصاصسهپنلدرایناجلاسبهآموزشعلومپزشکیخبردادوتصریحکردنشستاولدرحیطهآموزشاخلاقوتعهدحرفهایاستکهامروزهچالشمهمیدرسطحدنیابهشمارمیرودموضوعادغامآموزشپزشکیدرشبکهسلامتنیزنشستیدیگراستکهتجربهایمهمدرجمهوریاسلامیایرانبودهوبسیاریدردنیاعلاقمندبهسهیمشدندرتجاربارزشمندکشورماندراینحیطههستندپنلسومهمبهموضوعشبکهسازیدرامرآموزشاختصاصداردکهآنهمدرنوعخودرویکردجدیدیاستوتجاربکشورماندراینحیطهارائهخواهدشد

سرگروهپنلآموزشپزشکی،بهمعیارهایانتخابسخنراناندرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتپرداختوگفتمیهمانانهرپنلبهفراخورموضوع،ازمیانبرترینهایایرانوجهانانتخابشدهاندوخوشبختانهبهرغمتمامچالشهاییکهممکنبودوجودداشتهباشد،استقبالبسیارخوبیازسویمدعوینبهعملآمد،بهطوریکهمیهمانانماازپنجقارهجهاندعوتمجمعراپذیرفتهاندومادردوپنلازسهپانلآموزش،میهمانانآمریکایینیزخواهیمداشت

ویاجلاسمجمعجهانیسلامترامهمترینرویدادجهانیسلامتدانستوخاطرنشانکرداینکهایرانبهعنوانرییسدورهایاجلاسمیزبانبزرگانحیطهسلامتازسرتاسرجهانخواهدبود،فرصتکمنظیریبرایشناساندننقاطقوتکشورماندرموضوعسلامتاستهمچنینحضورپررنگنمایندگانکشورماندرنشستهایقبلیمجمعجهانیسلامت،توجهبرگزارکنندگاناینمجمعرابهخودجلبکردهوبسیاریازآنانبااشتیاقپیشنهادایرانبرایمیزبانیاجلاسمنطقهایپیشروراپذیرفتهاند

دکترسهرابپوردرپایانتاکیدکرددرشرایطیکهبدخواهانمیهناسلامیمادرصددهستندبابزرگنماییچالشهاسایهنومیدیرابرسرایرانیانبیفکنند،درخششایراندراینمجمعباتکیهبردستاوردهایمهمدرحوزهسلامت،اقدامیمهمدرشرایطروزارزیابیمیشود

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٠٠٨شمارهخبر١٨٩٠١١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top