قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303098
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تلاش وزارت بهداشت برای تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک در کشور

تلاشوزارتبهداشتبرایتکمیلزیرساخت‌هایالکترونیکدرکشور

 

معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباهمکاریبیمهسلامت،برخیاقداماتالکترونیکیشدنبهصورتپایلوتدربرخیاستان‌هاآغازشدهاست،امانیازاستبستروزیرساخت‌هایالکترونیکازجملهدرخریدنرم‌افزارهادرکشورفراهمشودکهوزارتبهداشتدرتلاشاستتااینشرایطرافراهمکند

 

بهگزارشوبدا،دکترقاسمجان‌بابایی،الکترونیکیکردنخدماتسلامترایکیازاقداماتمهموزارتبهداشتدرسالجاریعنوانکردوافزودهدفماایناستکهمردمدرمطب‌هاخدماتالکترونیکدریافتکنندبهنحویکهنسخهنویسی،ارجاعوحتینوبتگیریبهصورتالکترونیکانجامشودهمچنینقصدداریمکهدربیمارستان‌هابهسمتالکترونیکیشدنحرکتکنیمیعنیارسالالکترونیکپرونده‌بهبیمه‌هابهصورتالکترونیکصورتگیرد

 

ویادامهدادازسالگذشتهقواعدیازجملهراهنماهایبالینیدروزارتبهداشتنوشتهشدهاستکهدرسالجاریآنراکاملخواهیمکردتابهسمتیحرکتکنیمکهخدماتباکیفیتیبراساسالکترونیکبهبیمارانارائهدهیم

 

معاوندرمانوزارتبهداشتباتاکیدبراینکهدرسالجاریتمامبیمارستان‌هاودانشگاه‌هایکشوربایدبهسمتاجرایخدماتالکترونیکحرکتکنند،گفتاقداماتبایدبهنحویباشدکهتمامخدماتواقداماتتشخیصیودرمانیبیماربههمراهکدشناساییدریکپروندهبهصورتکاملثبتشودتابهعنوانسوابقبیماردرسایرمراکزدرمانینیزمورداستفادهقرارگیرد

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١١٢٥شمارهخبر١٨٩٠١٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top