کد خبر: 303098
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تلاش وزارت بهداشت برای تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک در کشور

تلاشوزارتبهداشتبرایتکمیلزیرساخت‌هایالکترونیکدرکشور

 

معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباهمکاریبیمهسلامت،برخیاقداماتالکترونیکیشدنبهصورتپایلوتدربرخیاستان‌هاآغازشدهاست،امانیازاستبستروزیرساخت‌هایالکترونیکازجملهدرخریدنرم‌افزارهادرکشورفراهمشودکهوزارتبهداشتدرتلاشاستتااینشرایطرافراهمکند

 

بهگزارشوبدا،دکترقاسمجان‌بابایی،الکترونیکیکردنخدماتسلامترایکیازاقداماتمهموزارتبهداشتدرسالجاریعنوانکردوافزودهدفماایناستکهمردمدرمطب‌هاخدماتالکترونیکدریافتکنندبهنحویکهنسخهنویسی،ارجاعوحتینوبتگیریبهصورتالکترونیکانجامشودهمچنینقصدداریمکهدربیمارستان‌هابهسمتالکترونیکیشدنحرکتکنیمیعنیارسالالکترونیکپرونده‌بهبیمه‌هابهصورتالکترونیکصورتگیرد

 

ویادامهدادازسالگذشتهقواعدیازجملهراهنماهایبالینیدروزارتبهداشتنوشتهشدهاستکهدرسالجاریآنراکاملخواهیمکردتابهسمتیحرکتکنیمکهخدماتباکیفیتیبراساسالکترونیکبهبیمارانارائهدهیم

 

معاوندرمانوزارتبهداشتباتاکیدبراینکهدرسالجاریتمامبیمارستان‌هاودانشگاه‌هایکشوربایدبهسمتاجرایخدماتالکترونیکحرکتکنند،گفتاقداماتبایدبهنحویباشدکهتمامخدماتواقداماتتشخیصیودرمانیبیماربههمراهکدشناساییدریکپروندهبهصورتکاملثبتشودتابهعنوانسوابقبیماردرسایرمراکزدرمانینیزمورداستفادهقرارگیرد

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١١٢٥شمارهخبر١٨٩٠١٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top