قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303107
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیم

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهایواگیرازطریقآبوغذادرمناطقسیلزدهگلستان،لرستانوخوزستانگزارشنشدهاست

بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودباگرمشدنهواممکناستبیماریهایواگیرشیوعیابدکههمکارانماتلاشمیکنندآبمصرفیسالمرابهدستمردمبرسانند

ویبیانکردشیوعبیماریهایناشیازحشراتکهبهانسانمنتقلمیشودباگرمشدنهوادرمناطقسیلزدهوجودداردوبایدمراقبافزایشسالکوحشراتجوندهباشیم

دکترگویااضافهکردبیشتریننگرانیدرمناطقسیلزده،شیوعبیماریهایواگیرازطریقآبوغذایآلودهاست،برایناساس،مردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیهمکاریکنندتااینبیماریهاافزایشپیدانکند

ویادامهدادکمکوهمکاریمردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیمستقردراینمناطقبرایجلوگیریازشیوعبیماریهایواگیربسیارمهماستوبایدباهمکاریمردمسیلزدهاجازهندهیماینبیماریهاافزایشیابند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبابیاناینکهآبشربتوزیعشدهبینمردمازطریقسازمانآبوفاضلابشهریوروستاییمراکزبهداشتیودرمانیکنترلمیشودواینکاربهصورتمداومادامهمییابد،افزودلازماستآبباسلامتتضمینشدهبهدستمردمبرسد،اگرمردمسیلزدهازآبآشامیدنیوحتیپختوپزمطمئننبودند،آنرااستفادهنکنندیابجوشانندوسپسمصرفکنند

بنابرگزارشایرنا،دکترگویاعنوانکردشستشویمیوهوسبزیجاتنیزباآبسالمبسیاراهمیتدارد،زیرابیماریهایعفونی،مانندوباازاینطریقمنتقلمیشوندومردمبایدکاملامسائلبهداشتیرارعایتکنند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،تاکیدکردضرورتداردمردماینمناطقبرایپیشگیریازبیماریهاییاعمازسالک،مالاریاودیگرمواردیکهناشیازحیوانگزیدگیاست،آموزشببینندومراکزبهداشتیبایدنکاتمهمرادراینزمینهبهمردماطلاعدهند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٥٢٩شمارهخبر١٨٩٠٣٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top