قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303109
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور برگزار شد

دومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشوربرگزارشد

دومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورباحضوروزرایبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوارتباطاتوفناوریاطلاعات،معاونینوزارتبهداشتوارتباطات،رییسسازمانبیمهسلامتوغذاوداروونمایندگانیازسازماننظامپزشکیوتامیناجتماعیبرگزارشد

بهگزارشوبدا،درایننشستگزارشیازفعالیتهایانجامشدهبرایپیادهسازیپروندهالکترونیکسلامتونظامارجاعالکترونیکدردانشگاههایعلومپزشکیکشور،نیازمندیهاوراهکارهایهمکاریدووزارتخانهبهداشتوارتباطاتبررسیشد

درایننشستمدلهایسامانههاومراکزسلامتمرتبطبانظامارجاعالکترونیکیشاملسازمانهایسرویسدهندهمرتبطبانظامارجاعالکترونیکیوهمچنینسامانههاومراکزسلامتمرتبطبانسخهنویسیونسخهپیچیدارووسازمانهایمرتبطسرویسدهندهباآنبررسیشد

همچنینتعدادنقاطروستاییفاقدارتباطاینترنتیدرکشورکهبهمنطقهتقسیمشدهمطرحوبرایحلاینمشکلبهوزیرومعاونینوزیرارتباطاتوفناوریاطلاعاتگزارششد

 

 

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٦٥٤شمارهخبر١٨٩٠٣٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top