قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303117
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۲۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

یکی از اهداف نظام سلامت الکترونیک، کمک به بهبود مدیریت سلامت در کشور است

وزیرارتباطاتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور

یکیازاهدافنظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودمدیریتسلامتدرکشوراست

وزیرارتباطاتگفتبایدببینیمهدفماازاستقراردولتالکترونیکونظامسلامتالکترونیکچیستیکیازاهدافمابرایاجراینظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودمدیریتسلامتدرکشوربهمتولیومسئولسلامتیعنیوزارتبهداشتاست

بهگزارشوبدا،مهندسمحمدجوادآذریجهرمیدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورکهباحضوروزیربهداشتوجمعیازمدیراندووزارتخانهبهداشتوارتباطاتدرستادوزارتبهداشتبرگزارشد،اظهارداشتبایدبااستفادهازجمعآوریوتحلیلدادههابهمدیریتبهترسلامتکشورکمککنیمالبتهالکترونیکیکردنسلامت،بهصرفهجوییدرهزینههاومنطقیکردنتقاضاهاکهموردتاکیدرییسجمهوریاست،منجرمیشود

ویتصریحکردنظامسلامتالکترونیکباعثتسهیلاموربرایمردمدردریافتخدماتبهداشتیودرمانیمیشودوبیماراندرمراجعهبهپزشکانمیتوانندباارائهکدملیبهپزشکاجازهدهندکهازوضعیتسلامتیوسابقهبیماریآنهاآگاهیپیداکند

وزیرارتباطاتوفناوریاطلاعاتازشفافیتبهعنوانچهارمینهدفاجراینظامسلامتالکترونیکدرکشوریادکردوافزوددکترروحانیاولامسالازماخواستکهبرایماهسال،طرحالکترونیکماننداتصالکارتهایسوختبهکارتهایبانکیویااجرایکددستوریبرایآگاهیازوضعیتسبدکالاکهبرایمردمقابلاحساسوملموسباشد،اجراکنیم

مهندسجهرمیخاطرنشانکردنیازهایوزارتبهداشتازنظرنقاطفاقددسترسیبهاینترنت مرکزدادههارابرطرفمیکنیماماهمپوشانیبیمههابایدرفعواسنادپزشکیبایدالکترونیکیشوندتامردمراحتشوند

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٧٠٣شمارهخبر١٨٩٠٣٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top