قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303121
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۲۲:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است

وزیربهداشتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور

پروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست

وزیربهداشتگفتاززمانیکهبهوزارتبهداشتآمدم،چندیننشستکارشناسیدرمورداجرایپروندهالکترونیکسلامتبرگزارکردیمودرزمانتصدیوزارتوپیشازآن،بارهابرایمشاهدهسامانههایسیب،ناب،پارساوسینابهاستانهایمختلفسفرکردهاماماپروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورکهباحضوروزیرارتباطاتوفناوریاطلاعاتبرگزارشد،اظهارداشتاواخرسالگذشتهازسامانهپارسادربابلسربازدیدکردیمومهندسآذریجهرمیبههمراهتیممدیریتیوزارتارتباطاتیکروزپسازآنبهایناستانسفرکردهومشکلاترابررسیکردند

ویبابیاناینکهپروندهالکترونیکسلامتیکیازابزارهایمنطقیشدنارائهخدمتودرراستایدولتالکترونیکاست،افزوداولیناقدامیکهدرراستایاجرایپروندهالکترونیکسلامتدروزارتبهداشتکردم،انتخابمدیرملیپروژهنظامالکترونیکسلامتودراختیارگذاشتنابزارموردنیازآنیعنیمرکزفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتبود

وزیربهداشتتاکیدکردبارییسجمهورقولدادهایمکهپروندهالکترونیکسلامتدرکشورتابهاربهسرانجامبرسدبنابراینبایدتقسیمکارکنیمکهسهموزارتبهداشتوارتباطاتکجااستالبتهبایدابتداپروندهالکترونیکسلامترااجراییودرگامهایبعدیفازهایدیگرآنرااجراکنیم

دکترنمکییادآورشدامروزنظامسلامتالکترونیکنهفقطبهمعنیپیادهسازیدولتالکترونیکوتسهیلامورمردماستبلکهیکابزاربراینظامارائهخدمتاستکهمیتواندموجبارتقایسطحسلامتیمردم،مصرفصحیحمنابعبهنفعاقشارفرودستجامعهوپرداختسوبسیدبهمستمدانوعدالتدرسلامتشود

ویخاطرنشانکرداجرایپروندهالکترونیکسلامتبهماکمکمیکندکهبیمارانرادردریافتخدماتردیابیکنیموحتیموعدواکسندرخانههایبهداشترابهصورتاتوماتیکیادآوریشودبنابرایناینسیستم،فوایدبسیارزیادیبرایمردم،نظامارائهخدمت،سیاستگذارانوجمهوریاسلامیدارد

وزیربهداشتضمنتاکیدبراهمیتبیاندستاوردهاینظامسلامتالکترونیک،گفتحتمابایددستاوردهایاجراینظامسلامتالکترونیکازجملهدرموردرفعهمپوشانیبیمههاومنطقیکردنهزینههابهجامعهعرضهشود

 

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٧٠٢شمارهخبر١٨٩٠٣٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top