قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303132
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ۰۴:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

اجرای طرح شهروند سالم در هفته سلامت

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازاجراییشدنطرحشهروندسالمدرهفتهسلامتبامشارکتشهرداریوتاکیدبرشعارهفتهسلامتخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‌زاده،اظهارکردهفتهسلامت،فرصتمناسبیبرایتعاملهرچهبیشتربانهادهایمرتبطباحوزهسلامتاست

ویاضافهکرددرهفتهسلامتامسالپروژه‌هایباقیماندهازدههمبارکفجربهبهره‌برداریمی‌رسند

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانبااشارهبهشعارهفتهسلامتامسالباعنوان«مراقبت‌هایبهداشتیاولیهراهیبرایپوششهمگانیسلامت»واینکهدرآنبرمراقبت‌هایبهداشتیوپوششهمگانیسلامتتاکیدشدهاست،افزوداینمراقبت‌هادرسالگذشتهبرجمعیتروستاییکهدرصدجمعیتکشورتمرکزداشت

ویبیانکردبایدتلاشکنیمتاضمنتوجهبهروستاییاندرقالبطرحتحولنظامسلامت،درحوزهبهداشتبهپوششهمگانیسلامتدربخششهرینیزتوجهکنیم

دکترسلمان‎زادهخاطرنشانکرداساسپوششهمگانیسلامت،افزایشسطحسوادسلامتجامعهوآموزشخودمراقبتیاستکهبرایرسیدنبهآن،آموزشهمگانیمی‌تواندبسیارکمک‌کنندهباشد

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآباداندرپایانتاکیدکرددرطرحشهروندسالم،مواردیهمچونآموزشهمگانیسلامتوخودمراقبتیدرپارک‌ها،اماکنپرترددوحاشیهشهرها،ایجادکیوسکسلامتدرفضاهایعمومیبرایغربالگریسلامتوتردداتوبوسسلامتدرسطحشهرهاونقاطکمتربرخوردار،اجراییمی‌شود

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٤٨شمارهخبر١٨٩٠٣٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top