قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303140
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برگزاری نشست هماهنگی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در مناطق سیل زده کشور

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشور

نشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترلبیماریهادرمناطقآسیبدیدهازسیلدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرگزارشد

 

بهگزارشوبدا،درایننشستکهمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانحضورداشتند،دکترمحمدمهدیگویا،رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتضمنبیانمسائلوچالش‌هایبهوجودآمدهدربرخیاستان‌هایدرگیرسیلاخیر،برلزومآمادگیهرچهبیشتردانشگاههایعلومپزشکیدرسراسرکشورتاکیدکرد

 

ویدانشگاه‌هایعلومپزشکیمستقردرشهرتهرانرابهعنوانقطب‌هایتوانمنددرمدیریتوارائهخدماتدرزمانبحرانهابرشمردوافزودحوزهبهداشتعلاوهبرزمانوقوعبلایا،تامدتهادرگیرپیامدهایبهداشتیناشیازواقعهخواهدبود

 

رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشت،درادامهبرحفظ آمادگیکاملنیرویانسانیاعمازنیروهایمتخصصدرمدیریت،ارزیابیسریعوارائهخدمتدربلایا،تجهیزاتوملزوماتضروریدراینسهدانشگاهجهتاستفادهدرزمانبحران‌ها،تاکیدکرد

 

درادامهایننشستنیز،دکتردلاوری،دکترعبادیفردآذرودکترعرشی،معاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،ایرانوشهیدبهشتینیزضمنبیانبرخیتجاربکسبشدهدربلایایگذشتهدرکشورازآمادگیکاملدانشگاه‌‎هایخودبرایمدیریتبحران‌هایاحتمالیآتی ونیزکمکبهسایراستان‌هایکشورخبردادند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٢٣شمارهخبر١٨٩٠٢٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top