قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303144
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ۰۹:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برگزاري نخستين نشست تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال ٩٨

برگزارينخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨

نخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨بهمنظوراجرایقانونمبارزهباقاچاقکالاوارزوپیگیریبرنامهجامعپیشگیریومبارزهباقاچاقکالاهایسلامتمحور،برگزارشد

بهگزارشوبدا،ایننشستبااولویتمقابلهباعرضهداروومکملدرعطاریهاوباشگاههایبدنسازیوبرنامهعملیاتیسالجاری،باحضوردکترعبداللههندیانی،معاونپیشگیریوکاهشتقاضایستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزونمایندگانیازوزارتبهداشت،وزارتورزشوجوانان،سازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان،سازمانتعزیراتحکومتی،نیرویانتظامیجمهوریاسلامیایران،دادسرایویژهجرائمپزشکیوداروییواداراتکلتخصصیسازمانبهمیزبانیدفتربازرسی،رسیدگیبهشکایاتوامورحقوقیسازمانغذاوداروبرگزارشد

 براساساینگزارش،درایننشست،ضمنارائهگزارشعملکردتاکیدشدکهدرابلاغدستورالعملانبار،توزیع،پخشونمایشگاههایسلامتمحورازسویسازمانغذاوداروتسریعشدهوتفاهمنامهمشترکبیندستگاههایدرگیرامضاواجراییشود

 دکترهندیانیدرایننشستبااشارهبهاینکهرویکردستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزپیشگیرانهبودهومقابلهدرمرحلهبعدقرارمیگیرد،عنوانکردبایدازظرفیتاعضایکمیتههایپیشگیریومقابلهباقاچاقودستگاههااستفادهکردتابهنتیجهمطلوببرسیم

 ویافزوداولویتبندیگروههایکالاییدراینراستاحائزاهمیتاستهمچنینبایدازظرفیتسندیکاهاواتحادیههانیزاستفادهکردتاپیشرفتحاصلشود

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٩١١شمارهخبر١٨٩٠٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top