قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303151
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ۱۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

۳۰ درصد مرگ ها در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی است

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتدرنشستخبریروزجوان

 

 

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشت،بابیاناینکه۳۰درصدمرگهادرجوانانبهدلیلحوادثترافیکیاست،گفتعدمتحرکفیزیکیومصرفالکلبهعنوانعواملخطرمحسوبمیشوندوسلامتجوانانراتحتتاثیرقرارمیدهندهمچنینخودکشیدرصد،خشونت‌هادرصدوبیماری‌هایقلبیوعروقیحدود۵درصدعلتمرگومیرجوانانراتشکیلمیدهد

 

بهگزارشوبدا،دکترسیدحامدبرکاتیدرنشستخبریکهبهمناسبتروزجوانبرگزارشد،بابیاناینکهجوانانبهدلیلسالمتربودنوفعالیتهایاجتماعیبیشتر،سرمایهاجتماعیموثرتریبرایجامعهمحسوبمیشوند،اظهارکردحوزهجواناننیازبهبرنامهریزیهایزیادیداردودراینراستااقداماتخوبوموثریبرایتدوینبستههایسلامتجوانانصورتگرفتهاست

 

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتبابیاناینکهنزدیک۲۰درصدافراددرکشوردرگروهسنی۱۸تا۲۹سالقراردارند،گفتدرحالحاضر،سنامیدبهزندگیبهحدودسالدرکشوررسیدهوبراینگهداریامیدبهزندگیدراینسنبایدبیشترینتوجهرابرجوانانوپیشگیری‏ازمرگآنهامعطوفکنیمواگردرصدحوزهسلامتدر‏سایرحوزه‌هامربوطبهمسائلبینبخشیاست،درحوزهجواناناینمیزانبایدبهدرصدنزدیکشود 

 

ویبااشارهبهاینکهرفتارهایمتعددخشونت،خودکشی،ماجراجوییبیشترورفتارهایجنسیناسالموخارجازعرف،سکته‌هایقلبیوسوءمصرفموادمخدردرگروهسنیجوانانبیشازسایرگروههایسنیاتفاقمیفتد،افزوداگرچهدرتمامگروه‌هاوحتیدرکودکانوسالمندان،حوادثحملونقلبیشترینعلتمرگومیرهامحسوبمیشود،امااینعلتدر‏جوانانفراوانیبیشتریدارد

 

دکتربرکاتیبابیاناینکه۳۰درصدمرگهادرجوانانبهدلیلحوادثترافیکیاست،افزودعدمتحرکفیزیکیواستفادهازالکلبهعنوانعواملخطرمحسوبمیشوندوسلامتجوانانراتحتتاثیرقرارمیدهدوخودکشیدرصد،خشونت‌هادرصدوبیماری‌هایقلبیوعروقیحدود۵درصدعلتمرگومیرجوانانراشاملمی‌شود‏

 

ویافزودشکلگیریبستهخدمتورویکردهایجدیددرحوزهجوانان‏باآغازطرحتحولسلامتودرسالآغازشدهرچندعواملخطردرزمینهجوانانزیاداست،اماجوانانمحلخیزش‏اجتماعیهستندومی‌توانندباعثافزایشامیدوسرمایهاجتماعیشوند‏

 

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتباتاکیدبراینکهمهمترینمداخلهبرایگروهجوانان،آموزشوخودمراقبتیاست،افزود تاقبلازسالبرنامهمدونیبرایخدمت‏رسانیبهجوانانوجودنداشت،امابعدازسالوآغازطرحتحولسلامت،بستهخدمتدرتماممراکزخدماتجامعسلامتو‏پایگاه‌هاوخانه‌هایبهداشتطراحیوتدوینشدکهدرحالحاضردردوسطحپزشکوغیرپزشکارائهمی‌شوند‏

 

ویباتاکیدبراینکهموادافیونی،الکلوسیگارنیزجزومواردیهستندکهدرخودمراقبتیجوانانموردتوجهقراردارند،گفتهمچنینبسته‏پیشگیریجامعهمحورواجتماعینیزتوسطدفترسلامتروانطراحیشدهاست‏

 

دکتربرکاتیبااشارهبهاینکهجواناننسبتبهدهه‌هایقبل،دیرترازدواجمی‌کنندوسن‏ازدواجدخترانبهحدودسالوسنازدواجپسرانبهبالایسالرسیدهاست،تصریحکرددرحالحاضر،فاصلهازدواجبافرزندآوریبهطورمتوسطنزدیکبهسالاست،بهترینسنبارداریبینتاسالمحاسبهشدهوچنانچهبارداریزیریابالایسالاتفاقبیفتد،بسته‌هایمراقبت‏ویژهتدوینشدهاست 

 

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتبابیاناینکهحدوددرصدزایمان‌هایکشوربالایسالاتفاقمیفتد،عنوانکرداینعدددرسالگذشته،حدود۷درصدبودودرحالحاضر،حدودمیلیونجواندرسنازدواجداریمواگردرصداینجوانانازدواجکنند،میزانکلیباروری‏‏افزایشپیدامیکند 

 

ویباتاکیدبراینکه‏معضلاصلیازدواجدرکشور،مسائلفرهنگیوبعدازآندرآمدو‏مسائلاقتصادیاست،گفتدرسالعددازدواجزوج‌ها ‏هزارموردبوددرسالاینعددکاهشپیداکردوبههزارموردرسیدالبتهنسبتجمعیتازدواجنکردهدرکشوردر‏سال‌هایگذشتهبهعلتورودیکمتر،کاهشیافتهاست‏

 

دکتربرکاتییکیدیگرازمعضلاتجوانانرامسائلمربوطبهناباروریعنوانکردوگفتدرآغازطرحتحولسلامتفقطدرچندشهربزرگ‏کشورمراکزناباروریدولتیداشتیمکهخدماتاینمراکزبسیارگرانودسترسیبهآنهامحدودبودوباشروعطرحتحولسلامتوابلاغسیاست‌های‏کلانجمعیتی،درحالحاضر ۸۴مرکزناباروریدرکشورداریموایندرحالیاستکهدرگذشتهحدود۱۲مرکزداشتیموهمهاینمراکزاصلاحو‏استانداردشدند‏

 

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتافزوداززوج‌هاییکهدرسیکلارائهخدمتبرایدرمانناباروریبهمراکزدولتیمراجعهکنند،تا۸۵درصدحمایتمالی‏می‌شودوبستهخدمتپایهناباروریوغربالگریدر۶استانبهصورتپایلوتارائهشدهاستباورماایناستکهاز۵۰‏درصدناباروری‌هامی‌توانبهموقعپیشگیریکرد‏

 

ویگفتچاقیواضافهوزندرباروریتاثیرگذاراستواگرزوجینچاقباشند،بهخصوصدرزناناینموضوعمنجربهناباروریمی‌شود

 

دکتربرکاتییکیدیگرازمواردمهمرابحثخانوادهپایداربیانکردوگفتآمارخانوادههایدرحالطلاقعاطفیویاشناسنامهایدرحالافزایشاستودراینزمینه،همسرگزینیمناسبامرمهمیتلقیمیشود

دکتربرکاتیدرخصوصغربالگریوارائهخدماتسلامتبهجوانانعنوانکردخدماتفعالسلامتبرای‏گروه‌هایجواناندرحالانجاماستالبتهبرایجواناننمی‌توانبهدربمنزلمراجعهکرد،زیراجوانانزمانزیادیرادرمنزلحضورندارندودر‏نتیجهاستراتژیماایناستکهبهمحل‌هاییکهجوانانحضوربیشتریدارند،مراجعهکنیمغربالگریفعالدربسته‌هایارائهشدهدانشگاه‌هایعلوم‏پزشکیدرنظرگرفتهشدهواینبسته‌هابهدستگاههایذیربطنیزابلاغشدهاستودرهرمکانیازوزارتبهداشتکهدرخواستشود،‏بسته‌هایسلامتروانارائهمی‌شود‏

 

ویدرپایانباتاکیدبرضرورتنیازجوانانبهنشاطاجتماعیدرقالبفرهنگوعرفایرانی،تاکیدکردایجادنشاطاجتماعیدرحیطهاختیاراتوزارتبهداشتنیستاماارگانهایمربوطهبایددرنظرداشتهباشندکهچنانچهجواناننشاط‏بیشتریداشتهباشند،کنشاجتماعیبیشتریداشتهوموثرترخواهندبود‏

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨١٣٢٠شمارهخبر١٨٩٠٦٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top