قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303277
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۰۰:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

داده ها و اطلاعات علوم آزمایشگاهی در حوزه سلامت، جایگزینی ندارد

 

 

وزیربهداشت،درمانوآموزشبزشکیدرپیامیبهمناسبتروزعلومآزمايشگاهيگفتدادههاواطلاعاتعلومآزمایشگاهیدرحوزهسلامت،جایگزینینداردوهرگونهاعتلایعلومپزشکیوسلامت،مستلزمپیوستگیوهمافزاییعلومپایهوبالینیاست

 

 

بهگزارشوبدا؛متناینپیامبهشرحزیراست

 

بنامخدا

 

سی‌امفروردینماه،زادروزحکیمجرجانی،فرصتیارزشمندبرایتجدیدقدردانیاززحماتوخدماتجامعهبزرگآزمایشگاهیانکشوراست،چهآنهاییکهدرمیدانارائهخدماتبالینیحاضرندوچهعزیزانیکهعرصهآموزشوپژوهشدرعلومپایهپزشکیوآزمایشگاهیراانتخابکردهاند 

 

درجهانامروز،دادههاواطلاعاتعلومآزمایشگاهیدرحوزهسلامت،جایگزینینداردوهرگونهاعتلایعلومپزشکیوسلامت،مستلزمپیوستگیوهمافزاییعلومپایهوبالینیاست

 

 دراینراستالازماستبهزحماتودشواریهایکارشناسانومتخصصینعلومآزمایشگاهیبرایتولیدودسترسیبهدادههایسلامت،رعایتاستانداردهایاستخراجوتولیدوازهمهمهمتر،ریسکوتهدیداتاحتمالیشغلی،اشارهداشت

 

اينجانببهنوبهخودضمنگرامیداشتاینمناسبت،روزعلومآزمايشگاهيرابهاساتيد،كارشناسانودانشجويانعلومآزمايشگاهيدرسراسرکشورتبريكگفتهوتلاشهایشانراارجمینهمواميدوارماينروز،آغازیبرایبهبودهمهجانبهعلومآزمایشگاهیوتوفیقخدمتروزافزونبرایاینگروهازهمکارانمانباشد

 

دکترسعیدنمکی

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیَ

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top