کد خبر: 303280
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۰۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

اخلاق پزشکی تأمین کننده منافع بیمار است

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینی

 

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتگفتاخلاقپزشکیتأمینکنندهمنافعبیماراست

 

بهگزارشوبدا،دکتراصغرمکارمرییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینیکهامروزتوسطدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدردلفاردجیرفتبرگزارشد،اظهارداشتاخلاقدرهمهادیانموردتوجهاستوامروزگمشدهایکهدردنیاباعثکشتهشدنکودکانیمنیاست،نبوداخلاقدردنیاستبدانمعنیکهتجاوزبهحقوقدیگران،بیاخلاقیمحضاست

 

ویبااشارهبهاهمیتحاکمیتاخلاقفردیبرایتحققجامعهاخلاقمدارافزودامروزاستکباردردنیاعلیرغمتبلیغاتوسیعیکهدرزمینهحقوقشهروندیوعدالتداردامادرعملاینحوزهناخواستهباسیاستمخلوطشدهاستونتیجهآنبروزمشکلاتزیادیدردنیااستکهبارزترینآنبروزجنگدرکشورهایمختلفاست

 

دکترمکارمبابیاناینکهاخلاقحلقهمفقودهدنیایامروزاستومتاسفانهشاهدبیعدالتیهایزیادیتوسطاستعمارگرانهستیم،تصریحکردمهمتریناهدافبعثتپیامبرصاجرایمکارماخلاقدرجامعهبیانشدهوائمهاطهارعهمدراحادیثمختلفرعایتحقوقشهروندیراازبدیهیاتدانستهاندامااینکهاینآموزههاوفرهنگدینیواسلامیبرجامعهحاکمنیستبهدلیلعدمحاکمیتعمیقاعتقاداتدرمااستدرغیراینصورتبیاخلاقیراشاهدنبودیم

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتبابیاناینکهباتوجهبهجایگاهاخلاقدرطبقدیمهموارهازپزشکبهعنوانحکیمیعنیکسیکهروحوجسمرادرمانمیکند،نامبردهمیشدهوایناخلاقبودکهدرمانرانتیجهبخشمینمود،گفتبیماربهعنوانامانتبهماسپردهمیشودبانگاهانساندوستانهواخلاقمدارانهارتباطبیندرمانگروبیماربااعتمادشکلمیگیردوایناعتماد،درمانبهتروزودتربیمارانرابهدنبالدارد

 

دکترمکارمبهاشارهبهبیانیهگامدومانقلابمقاممعظمرهبریاظهارداشتدراینبیانیهتوجهزیادیبهجوانگراییشدهاست،اینبیانگرایناستکهجواناخلاقمدارنقشمهمیدرپیشرفتوتوسعهنظاماسلامیداردتااینانقلاببهاهدافخوددستیابدودانشگاههادرتربیتنیرویجوانمتعهدوتوانمندنقشبزرگیبرعهدهدارد

 

اخلاقپزشکیازواجباتحوزهسلامتاست

دکترعلیسالاریمقدممعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیجیرفتنیزدرهمایشاخلاقبالینیاظهارداشتعلیرغممشکلاتموجوداماباتلاشپزشکانوسایرهمکارانبهداشتودرماندرسایهمنویاتمقاممعظمرهبریواقداماتدولتتدبیروامیددستاوردهایخوبیدر حوزهسلامتمردمحاصلشدهاستوبااینکهمشکلاتهرروزبیشترمیشوداماباتلاش،اینمسیرادامهمییابد

 

ویبابیاناینکهرعایتاخلاقپزشکیازواجباتیاستکهبرعهدهماست،افزودتحریمهایظالمانهدشمن،حوزهسلامترانیزتحتفشارقرارداداماجامعهپزشکیباتلاشوگذشتاینموانعرابرایخدمتبهمردموحفظسلامتجامعهپشتسرگذاشت

پنجشنبه٢٩فروردين١٣٩٨٢٠٥٥شمارهخبر١٨٩١٤٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top