قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303280
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۰۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

اخلاق پزشکی تأمین کننده منافع بیمار است

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینی

 

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتگفتاخلاقپزشکیتأمینکنندهمنافعبیماراست

 

بهگزارشوبدا،دکتراصغرمکارمرییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینیکهامروزتوسطدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدردلفاردجیرفتبرگزارشد،اظهارداشتاخلاقدرهمهادیانموردتوجهاستوامروزگمشدهایکهدردنیاباعثکشتهشدنکودکانیمنیاست،نبوداخلاقدردنیاستبدانمعنیکهتجاوزبهحقوقدیگران،بیاخلاقیمحضاست

 

ویبااشارهبهاهمیتحاکمیتاخلاقفردیبرایتحققجامعهاخلاقمدارافزودامروزاستکباردردنیاعلیرغمتبلیغاتوسیعیکهدرزمینهحقوقشهروندیوعدالتداردامادرعملاینحوزهناخواستهباسیاستمخلوطشدهاستونتیجهآنبروزمشکلاتزیادیدردنیااستکهبارزترینآنبروزجنگدرکشورهایمختلفاست

 

دکترمکارمبابیاناینکهاخلاقحلقهمفقودهدنیایامروزاستومتاسفانهشاهدبیعدالتیهایزیادیتوسطاستعمارگرانهستیم،تصریحکردمهمتریناهدافبعثتپیامبرصاجرایمکارماخلاقدرجامعهبیانشدهوائمهاطهارعهمدراحادیثمختلفرعایتحقوقشهروندیراازبدیهیاتدانستهاندامااینکهاینآموزههاوفرهنگدینیواسلامیبرجامعهحاکمنیستبهدلیلعدمحاکمیتعمیقاعتقاداتدرمااستدرغیراینصورتبیاخلاقیراشاهدنبودیم

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتبابیاناینکهباتوجهبهجایگاهاخلاقدرطبقدیمهموارهازپزشکبهعنوانحکیمیعنیکسیکهروحوجسمرادرمانمیکند،نامبردهمیشدهوایناخلاقبودکهدرمانرانتیجهبخشمینمود،گفتبیماربهعنوانامانتبهماسپردهمیشودبانگاهانساندوستانهواخلاقمدارانهارتباطبیندرمانگروبیماربااعتمادشکلمیگیردوایناعتماد،درمانبهتروزودتربیمارانرابهدنبالدارد

 

دکترمکارمبهاشارهبهبیانیهگامدومانقلابمقاممعظمرهبریاظهارداشتدراینبیانیهتوجهزیادیبهجوانگراییشدهاست،اینبیانگرایناستکهجواناخلاقمدارنقشمهمیدرپیشرفتوتوسعهنظاماسلامیداردتااینانقلاببهاهدافخوددستیابدودانشگاههادرتربیتنیرویجوانمتعهدوتوانمندنقشبزرگیبرعهدهدارد

 

اخلاقپزشکیازواجباتحوزهسلامتاست

دکترعلیسالاریمقدممعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیجیرفتنیزدرهمایشاخلاقبالینیاظهارداشتعلیرغممشکلاتموجوداماباتلاشپزشکانوسایرهمکارانبهداشتودرماندرسایهمنویاتمقاممعظمرهبریواقداماتدولتتدبیروامیددستاوردهایخوبیدر حوزهسلامتمردمحاصلشدهاستوبااینکهمشکلاتهرروزبیشترمیشوداماباتلاش،اینمسیرادامهمییابد

 

ویبابیاناینکهرعایتاخلاقپزشکیازواجباتیاستکهبرعهدهماست،افزودتحریمهایظالمانهدشمن،حوزهسلامترانیزتحتفشارقرارداداماجامعهپزشکیباتلاشوگذشتاینموانعرابرایخدمتبهمردموحفظسلامتجامعهپشتسرگذاشت

پنجشنبه٢٩فروردين١٣٩٨٢٠٥٥شمارهخبر١٨٩١٤٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top