قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303288
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۰۵:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

اصل، خدمت به مردم است

 

دبیرشورایعالیاخلاقپزشکیکشورگفتایجادکمیتههایاخلاقبالینیازسوینظامسلامتوسازماننظامپزشکی،اعتمادیکهدرجامعههستراارتقامیدهدومشکلاتیکهدراثرناهماهنگیویاناآگاهیوسوءتفاهمپیشبیایدرابرطرفمیکند

 

 بهگزارشوبدا،دکترعلیرضاپارساپورعصرامروزدرنخستینهمایشاخلاقبالینیدرکشوردرجیرفتاظهارداشتایننخستینهمایشیاستکهدرسطحمناطقآمایشیدرحوزهاخلاقبالینیبرگزارمیشود،ازسالگذشتهوزارتبهداشتدستورالعملتشکیلکمیتههایاخلاقبالینیدانشگاهی،کمیتههایملیوکمیتههایبیمارستانیراابلاغکردهاستواینحرکتجدیوجدیدیاستکهدرحوزهاخلاقبالینیدرحوزهسلامتایجادشدهاست

 

ویافزودازجملهحرکتهایارزشمنددرحوزهاخلاقبالینیدرسازماننظامپزشکی،ابلاغراهنمایاخلاقبالینیاستکهدرفصلوبندبهتصویبشورایعالینظام

 پزشکیرسیدهودرشورایعالیاخلاقپزشکیوزارتبهداشتهمبهعنوانیکسندمقبولموردتاکیدقرارگرفتهاستواینسندبهعنوانیکاستاندارداخلاقبالینیدر نظامسلامتمیتواندمبنایداوریهایاخلاقیقرارگیرد

 

پارساپورتصریحکرداینهمایشکهباحضورفعالانحوزهبالینیدرکمیتههایاخلاقبیمارستانیودانشگاهیدرمنطقهآمایشیهشتدرحالبرگزاریاست،آغازخوبیاستکهدرآنمسائلومشکلاتاینحوزهرامطرحکنندوبهراهکارهایمشترکیدراینزمینهبرسیم

 

ویخاطرنشانکردهدفایناستتادرسطحملیودانشگاهیمقولهاخلاقبالینیرابیشازگذشتهموردتوجهقراردهیموباتوجهبهاخلاقبالینیبهعنوانیکراهکارخروجازبسیاریازبنبستها،مشکلاتوتنشهاییکهممکناستبهویژهدرایاماخیرکهبهلحاظبودجهایدچارهستیم را بهحداقلبرسانیم

 

دبیرشورایعالیاخلاقپزشکیکشورضمنتشکرازدانشگاهعلومپزشکیجیرفتبرایمیزبانینخستینهمایشیاخلاقبالینیدرکشورگفتهموارهجایگاهحرفهمنداندرجامعهمبتنیبراعتمادبودهاست،یعنیاعتمادرکنرکینفعالیتحرفهمنداندرجامعهبودهودواموقوامنظامسلامتهمبرحفظوارتقایایناعتماداست

 

پارساپورعنوانداشتایجادکمیتههایاخلاقبالینیواستانداردهایرفتارحرفهایدرسطحجامعهازسوینظامسلامتوسازماننظامپزشکیاینپیامرابهجامعهمیرساندکهخودحرفهمنداننسبتبهاینموضعحساسیتلازمرادارندوفراترازاستانداردهایمعمولجامعه، استانداردهاراتعریفوتبیینمیکنندکهنسبتبهآنپایبندخواهندبودتااگرتخلفیدراینزمینهصورتگیردبرخوردمناسبومتناسبباآنانجامشودواینمیتوانداعتمادیکهدرجامعههستراارتقادهدومشکلاتیکهدراثرناهماهنگیویاناآگاهیوسوءتفاهمپیشبیایدرابرطرفکند

 

ویدرپایانخاطرنشانکرددرکارپزشک،اصل،خدمتبهمردماستودرتجویزپزشکبایدمنافعبیماردراولویتباشدوانتقالاینپیامبهبیمارنیازمندتوانمندیاست

پنجشنبه٢٩فروردين١٣٩٨٢٠٥٠شمارهخبر١٨٩١٤٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top