قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303291
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۰۷:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دومین نشست کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت در خصوص مناطق سیل زده برگزار شد

باحضوررییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی؛

دومیننشستکارگروهتهدیدکننده‌هایمحیطیسلامتدرخصوصمناطقسیلزدهبرگزارشد

 

دومیننشستکارگروهتهدیدکننده‌هایمحیطیسلامتبلایاوحوادثغیرمترقبهدرسال۱۳۹۸باحضوردکترعلی‌اصغرفرشاد،رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،باموضوعبررسیاقداماتانجام‌شدهدراستان‌هایدرگیرسیلباموضوعیتبهداشتروانوسلامتاجتماعیبرگزارشد

 

بهگزارشوبدا،درایننشستنمایندهسازماناموراجتماعیوزارتکشوروادارهکلسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیگزارشیازوضعیتموجودمناطق،اقداماتانجام‌شده،چالش‌هاوتوجهبهمشکلاتونیازهایپیش‌رودرارایهخدماتمشاوره‌ای،مراقبتی،درمانوحمایتیدرحیطهبهداشتروانوسلامتاجتماعیارایهکردند

 

مهندسواقفی،مدیرکلنظارتبرآبوفاضلابکشورنیزگزارشیازاقداماتاصلاحیوراه‌اندازیسیستمشبکهتصفیه،انتقالوتوزیعشبکهآبآشامیدنیدرمناطقشهریوروستاییکشورارایهداد 

 

ویافزودبهدلیلتداومشرایطسیلابیشدنبرخیمناطقوتخلیهتعدادیازروستاهاازسکنه،هنوزتعدادیازروستاهاکاراصلاحوراه‌اندازیشبکهانتقالوتوزیعآبآشامیدنیرانداشتهودراولویت‌هایبعدیقراردارندوپسازبهبودشرایطموجوددراسرعوقتانجدمخواهدشد

 

 

گفتنیاست،تاکیدبرمدیریتیکپارچهوهماهنگیبیندستگاه‌ها،تیم‌هایامدادرسانوپوششخدماتتوسطدستگاه‌هایاجرایی،خیران،سازمان‌هایمردم‌نهاد،نیروهاینظامیوانتظامیهم‌چنانبهعنوانیکمطالبهجمعیاستکهباتوجهبهوسعتوگستردگیمناطقآسیب‌دیدهوجمعیتتحتتاثیربایدموردتوجهجدیقرارگیرد 

 

درپایاناین‌نشستمصوبشدمحوریتجلسهآتیکارگروهدربارهدامپروریودامپزشکیوبیماری‌هایمنتقلهازحیواناتوحشراتباشد

پنجشنبه٢٩فروردين١٣٩٨١٠٣٠شمارهخبر١٨٩١٣٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top