قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303298
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پوشش کامل مراقبت از مادران باردار و گروههای آسیب پذیر در مناطق سیل زده

پوششکاملمراقبتازمادرانبارداروگروههایآسیبپذیردرمناطقسیلزده

 

 معاونبهداشتوزارتبهداشتبرپوششکاملمراقبتازمادرانبارداروگروههایآسیبپذیردراستانهایسیلزدهکشورتاکیدکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدرجلسهستادمدیریتبحرانبهداشتودرماناستانخوزستانافزودباتوجهبهاسکانتعدادیازهموطناندراردوگاههایسیلزدگان،ارائهخدماتبهداشتیومراقبتیبهمردمدرگیرسیلاببهویژهگروهایحساسمانندمادرانباردار،کودکانوسالمنداننبایدمتوقفشودودراینزمینهبرنامهریزیلازمبرایارایهخدماتبهصورتفعالومستمرصورتگرفتهاست

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتافزودباتوجهبهگرمشدنهوابایدمسالهاسکانموقتسیلزدگانبهصورتجدیموردتوجهوپیگیریقرارگیردودراینزمینهاقداملازمبهعملآید

 

دکتررئیسیباتاکیدبرلزومثبتخدماتارائهشدهبهسیلزدگانگفتباتوجهبهبررسیتمامشاخصهایموردنظر،نظاممراقبتسندرمیکدرحوزهپیشگیریازبیماریها،سلامتخانواده،بهداشتمحیطوسلامترواندرحادثهسیلخوزستانبسیارخوباقدامکردهاندوتاکنونهیچگزارشیازبیماریهایواگیرمشاهدهنشدهاست

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتتاکیدکردتمامیمادرانباردارساکندراردوگاههابایدبهصورتروزانهموردویزیتومراقبتقرارگیرندهمچنینبهدلیلاهمیتتغذیهآنها،بایدتحتپوششیکپکیجغذاییسالمقرارگیرندواطمینانحاصلشودکهسبدغذاییحتماتوسطخودمادرمصرفمیشود

 

ویافزودهمچنینمادرانباردارپرخطربایدازنظربیماریهایغیرواگیرنیزموردمراقبتمستمرقرارگیرند

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرادامهبااشارهبهاهمیتموضوعسلامتروانسیلزدگانبیانکردسلامترواندربلایاازاهمیتبالاییبرخورداراستوتیمهایسلامتروانبایددرکنارمردمباشندوهرگونهفعالیتدراینحوزهحتمابایدباهماهنگیدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازانجامپذیرد

 

ویتصریحکردهیچگونهکمبودیدرزمینهتامینوتوزیعدارووواکسنوجودنداردوبرایتمامیافرادزیر۱۵سالمناطقسیلزدهدرچندروزگذشتهواکسنتزریقشدهاست

 

دکتررئیسیدرپایانگفتباتوجهبهگرمایهوا،رعایتبهداشتفردیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراستونقشآموزشخودمراقبتیباهدفپیشگیریازابتلابهبیماری،نقشتعیینکنندهایاستازمردمعزیزمیخواهیمبهتوصیههاوآموزشهایهمکارانبهداشتتوجهویژهداشتهباشند

 

گفتنیاست،درایننشستدکترجانباباییمعاوندرمانوزارتبهداشت،دکترنظریرییسدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازوجمعیازمدیرانبهداشتیودرمانیحضورداشتند

 

جمعه٣٠فروردين١٣٩٨١١٠١شمارهخبر١٨٩١٥٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top