قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303299
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

هدف از اجتماعی شدن سلامت، توانمندسازی مردم است


مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامت،گفتهدفازاجتماعیشدنسلامت،توانمندسازیمردمبهمنظورخودمراقبتیومطالبهگریاستوخودمراقبتیبهدودستهشخصیودیگریتقسیممیشود

دکترمحمداسماعیلاکبریدرگفتگوباخبرنگاروبدا،باتقسیمبندیخودمراقبتیبهدوشکلشخصازخودیامراقبتازدیگری،اظهارکردمراقبتشخصیازخوددرقالبارتقایسلامتوپیشگیریازبروزبیماریهااستودرصورتنبودنتواناییمراقبتدرهنگامبیماریوتوانبخشی،مراقبتبعدازآنانجاممیشودمراقبتازدیگرینیزمعمولادرهنگامناتوانیوبیماریانجاممیشودوشخصیتهایمتفاوتیراپیشرویماقرارمیدهد

ویدرادامهتصریحکرداساسامطالبهگریدردوگروهفردیوجمعیبروزمیکندوبادانشفردوجمعمرتبطاستبرهمیناساس،استراتژیکهدراینزمینهبرایتوانمندسازیمردمبهکارگرفتهمیشود،باتوجهبهمولفههاییمانندعمل،اعتقادوعلماستتادرنهایتتغییررفتارمردمرابهصورتدلخواهفراهمکند

مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامتبابیاناینکهانتقالدانشبههرشکلیبهتنهاییبهتغییررفتارمنجرنمیشود،گفتاعتقادبهتغییررفتاروتمرینبرایعملیکردنعلمهمازضروریاتمهماست،امامناسبترینروشبرخوردبامردمدرقالبخانواروجامعهشکلمیگیرد

دکتراکبریخاطرنشانکردهرفردحتیاگرتنهاباشدبهخانوادهایتعلقداردویادرقالببخشاجتماعیوتشکلاجتماعیمانندمسجد،محله،کارخانه،مدرسه،دانشگاه،حوزهومحلخدمتحضورداردنکتهمهمایناستکهدرجمعمردم،مدیران،رهبرانوسیاستگذارانحوزهسلامتنیزفراموشنشوند

ویاستراتژیمناسببرایشناختدرستنیازهایسلامتمردم،اولویتبندیکردنوانتقالاطلاعاتبهمردمرامهمارزیابیکردوگفتانتقالاطلاعاتبهمردمبایدبهنحویباشدکهمنجربهتغییررفتارشودروشهایانتقالاطلاعاتبهمردمباتوجهبهاثربخشیهایمتفاوتمیتواندچهرهبهچهره،بهرهگیریازرسانههایعمومیورسانههایمجازیباشد

مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامتیادآورشدمحتوایعلمیبرایتوانمندسازیمردمکهبرحسبنیازهایواقعیآنهاواولویتبندیوبااستفادهازشواهدقطعیویاعلمیتهیهمیشوند،حتیبراییکموضوعخاصدرسطوحمختلفمردمیمانندسیاستگذاران،رهبران،مجریان،مردمعادی،زنان،مردان،کودکانوسالمندانمیتواندمتفاوتباشد

دکتراکبریبابیاناینکهپاسخگوییعلمیبهنیازهایمردمبایدجامعباشد،اضافهکردپاسخگوییبایدازنظرروانی،اجتماعی،معنویوجسمیجامعباشدیعنیهرگزنبایدتمامتوجههارابهبعدجسمانیمعطوفکردوسایرحیطههایسلامتراازیادبردفردیکهبهمردممیگویدکهبایدبیشترمیوهبخوریدوحبوباتمصرفکنید،چنانچهمولفههایاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوجغرافیاییوحتیروانیمردمرانشناختهباشدواینعناصررادرتجویزخودمداخلهندهد،موثرواقعنشدهوایناتفاقحسنهرخنخواهدداد

ویگفتجامعیتعملکردهمراهبامحتوایمبتنیبرشواهدبرایگروههایخاص،برنامهیکمداخلهارزشمندبرایتوانمندسازیمردماستهراقدامیبایدبرایهمهمردم،درقالبهمهسنینوبرایهردوجنسبودهوحتمابایدادغامیافتهوجامعباشدعدالتبهعنوانزمینههررفتاریبایدمدنظرقرارگیردوسپستامینسلامتجوامعوگروههایمردمشکلگیرد

مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامتتاکیدکرددرآموزشچهرهبهچهره،نوشتاریوشنیداری،رسانههایهمگانیومجازی،همهامکاناتبایدبهکارگرفتهشودکهمهمترینآنهاخودمردموبهویژهجوامعهستندکهشاملگروههایخیّرین،سازمانهایمردمنهاد،هیاتمذهبی،جوامعدانشگاهیومدرسهایهستندواینگروهها،بازوهایاصلیمدیرانبرایتغییررفتارمردممحسوبمیشوند

دکتراکبرییادآورشدخوشبختانهدروزارتبهداشتگروههایمدیریتیتخصصیمختلفیدرامورآموزش،پژوهشوخدمتوجوددارندکهبابهرهگیریازشواهدعلمیروزوتجربههایمختلف،آمادهتهیهمحتواهایعلمیلازمهستند

جمعه٣٠فروردين١٣٩٨٠٩٠٥شمارهخبر١٨٩١٠٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top