قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303306
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

افزایش ۷ درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امسال

افزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیدرامسال

   

سیزدهمیناجلاسمعاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،بهصورت‌ویدئوکنفرانسوباموضوعبررسیوضعیتمنابعمالیموردنیازحوزهتغذیهدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوربرگزارشد 

 

بهگزارشوبدا،دکترمحمدرضافراهانیدرایننشستبااشارهبهمحدودیت‌هایبودجه‌ایدرحوزهتغذیهدانشجویاندرسالگذشتهگفتباتوجهبهشرایطاقتصادیکشور،سالگذشتهشاهدمحدودیت‌هایبودجه‌ایدرحوزهتغذیه‌دانشجوییبودیمکهالبتهدرسالجاریاینمحدودیت‌هاطبیعتأبیشترشدهکهبایدبرایغلبهبراینمشکلاتتبادلنظرکنیم

 

معاونوزیربهداشت،شرایطامروزکشورراهمانندزمانیکجنگتمامعیاراقتصادیتوصیفکردوافزودبراساسآماریکهازمنابعوبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیدرسال۹۸بهدستآمدهوبراساسسرجمعکلبودجهدانشگاه‌ها،امسالفقطشاهدافزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیبوده‌ایمکهرقممحدودیاستالبتهبودجهخیلیازدانشگاه‌هانسبتبهسالگذشتهکاهشیافتهوبرخیازدانشگاه‌ها،بودجه‌هایشاننسبتبهسالقبلافزایشیافتهاستامادرمجموعاینافزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیرقمقابلتوجهینیست

 

دکترفراهانیخطاببهمعاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیگفتعلیرغمافزایشحجمبرنامه‌هایستادیوزارتبهداشتازجملهبرگزاریدوالمپیادورزش‌هایهمگانیبرایدانشجویانپسرودخترکهامسالبراینخستینبار،اینامرتحققیافت،اقداماتیکهشمامعاوناندانشگاه‌هادرحوزهفرهنگی،دانشجویی،رفاهیوورزشیدرسالگذشتهدرسطحدانشگاه‌هایخودکردید،باتوجهبهمحدودیتبودجه‌ای،ستودنیاستعیلرغمهمهمشکلاتیکهشمامعاونانفرهنگیودانشجوییدرسالگذشتهداشتیدواینکهوضعیتبودجهومنابعمالیامسالازسال‌هایقبل،بدتربود،اماهمتوالایهمهشمادرتحققبرنامه‌هایدانشگاه‌ها،قابلتحسیناستومنبهسهمخودازهمهشمامعاونان،صمیمانهتشکرمی‌کنم

 

ویبااشارهبهافزایشچشمگیرقیمتاقلامخوراکیوموادغذاییگفتاینافزایشقیمت‌ها،مشکلاتیدرحوزهتغذیهبرایدانشگاه‌هایعلومپزشکیایجادمی‌کندکهبایدبااتخاذتدابیرویژهوتبادلنظر،اینبحرانراپشتسربگذاریم

 

معاونوزیربهداشتگفتسالگذشتهقیمتبرخیازاقلاممهمغذاییازجملهپروتئین‌ها،گوشتقرمزوسفیدافزایشزیادیداشتهووقتیامسالبهیکبارهافزایشقیمت‌هاتشدیدمی‌شود،قطعامشکلاتیدرحوزهتعذیهبرایدانشگاه‌هاایجادمی‌شودکهفقطبامشارکتوهمدلیمی‌توانبراینمشکلاتوبحران‌ها،فائقآمد

 

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت،افزودسالگذشتهماپیشبینیافزایشاقلاموموادغذاییراداشتیمودرنتیجهسهمیه‌هاییبرایدانشگاه‌هایعلومپزشکیگرفتیمامادرمقطعیبهدلایلی،اینسهمیه‌هادچارمشکلشدامابانامهنگاری‌هاییکهبامعاوناولرئیسجمهورانجامدادیم،تلاشکردیماینسهمیه‌هارامجدداجاریواحیاکنیموقفه‌ایدردریافتسهمیه‌هاایجادشدامااکثردانشگاه‌هایعلومپزشکی،سالگذشتهوفروردینماهامسالبراساسگزارش‌هایرسیده،اینسهمیه‌هارادریافتکردهاند

 

دکترفراهانیبااشارهبهاینکهدولت،دیگرنمی‌خواهدباارز۴۲۰۰تومانیپروتئینوموارددیگرراخریداریکندبلکهباارزنیماییایناقلامرا دراختیارسازمانهاونهادهاقرارخواهدداد،گفتاینمسأله،هزینه‌هایدانشگاه‌هادرتهیهاقلاموموادغذاییرابالامی‌بردوبرایآنهامشکلاتیایجادمی‌کند

 

ویگفتبرایحلاینمشکلوخروجازاینبحران،دانشگاه‌هابایدکمبودبودجهومنابعخوددرحوزهتغذیهدانشجوییرابهصورتعددورقمرویکاغذبیاورندوطینامه‌ایبرایماارسالکنندبهطورمثالدانشگاه‌هاباشفاف‌سازیتعداددانشجویانوسرانهدانشجوییخود،اعلامکنندکهدانشگاهبهلحاظبودجه‌ایدرحوزهتغذیهباتوجهبهتورمایجادشدهازمیانگینتعیینشده،چقدرکسریدارد

 

معاونوزیربهداشتادامهدادقطعأبابررسی‌هاوجمع‌بندی‌هایانجامشده،بهوزیرمحترمبهداشتاعلامخواهیمکردکهکدامدانشگاههاچه مقدارکسریبودجهدارندبههرحالبایدفکریبهحالتغذیهدانشجوییوخلاءکمبودمنابعبودجه‌ایدراینحوزهکنیم

 

دکترفراهانیباتأکیدبراین‌کهمانمی‌توانیمافزایشنرخشدیدقراردادهایطبخغذایدانشجوییدانشگاه‌هاراازدانشجویاندریافتکنیم،تصریحکردیکدانشجوبایدباهماننرخمتعارف،غذایخودراتهیهکندوتنهاسالانه۲۰درصدقیمتغذاییدانشجوییافزایشیابدبنابراینبایددنبالراهحل‌هایدیگریجهتتأمینمنابعمالیحوزهتغذیهدانشجویانباشیم

 

درادامهسخنانمعاونوزیربهداشت،معاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیازجملهعلومبهزیستیوتوانبخشی،شهرکرد،یزدوکاشان،ضمناعلامآماریازتعداددانشجویاندانشگاه‌هایخودوسرانهدانشجوییدانشگاهوسرانهتغذیه‌ای،درخصوصمسالهتغذیهدانشجوییومشکلاتدانشگاه‌هایخوددرحوزهمحدودیتمنابعمالی،سخنرانی‌کردهوپیشنهاداتیدراینحوزهمطرحکردند

پنجشنبه٢٩فروردين١٣٩٨١٠٠٥شمارهخبر١٨٩١٣٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top