قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303307
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

خیّرین تا پایان سال 96 بیش از 6 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند

خیّرینتاپایانسالبیشازهزارمیلیاردتومانبهحوزهسلامتکمککردند

 دبیرکلمجمعخیّرینسلامتکشورگفتاینمجمعازحدودسالپیشدرجلسهایکهبامقاممعظمرهبریبرگزارشدهبود،تشکیلشدوتاپایانسال،خیّرینبیشازهزارمیلیاردتومانبهحوزهسلامتکمککردند

 

بهگزارشوبدا،دکترحسینعلیشهریاریدردیدارمدیرانمجمعخیّرینسلامتکشورباوزیربهداشت،اظهارداشتبعدازفوتحاجآقانیریکهخدماتارزشمندوخالصانهایدرمجمعخیّرینسلامتداشت،مسئولیتبهبندهرسیدودرماههاولسالگذشته،خیّرینحدودمیلیاردتوماندرحوزهسلامتمشارکتداشتند 

 

ویتصریحکردازروزیکهاینمسئولیتراپذیرفتم،تلاشکردیمکهخیّرینرابرایسرمایهگذاریدرحوزههایپیشگیرانه،پژوهشیوبهداشتیترغیبکنیمالبتهتصمیمباخودخیّرینسلامتاستاماتوصیهمابهخیّرینسلامتدراستانهاایناستکهموازیکاریبادانشگاههایعلومپزشکینشودوباآنهاهماهنگیکاملیوجودداشتهباشد

 

رییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیبااشارهبهافزایشمشارکتبانواندرمجمعخیّرینسلامتکشور،گفتتاکنوندردانشگاهودانشکدهعلومپزشکیکشور،شورایزنانمجمعخیّرینسلامتتشکیلشدهاستوزنان،انگیزهزیادیبرایکارکردندارند 

 

دکترشهریاریازایدهوزیربهداشتمبنیبراینکههرمعاونتوزارتبهداشتبایدرویکرداجتماعیباشدتقدیرکردوافزودهرکجاکهخیّرینواردکارشدند،هزینهتمامشدهمراکزبهداشتیودرمانی،نصفقیمتپیمانکارانودولتاستوکیفیتکارنیزبالااست 

 

دبیرکلمجمعخیّرینسلامتکشورتاکیدکرددردانشگاههایعلومپزشکیبایدبهخیّرینعزتواحترامگذاشتهشودوآنهاانتظاردارندکهمسئولان،حرمتشانرانگهداشتهوحرفهایشانراگوشکنندچونخیّرینبهحوزهسلامتکمکمیکنندوهیچگاهرقیبدولتنیستند

پنجشنبه٢٩فروردين١٣٩٨٠٩٤٧شمارهخبر١٨٩١٣٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 1

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top