قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303315
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۲۳:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد

تشکیلهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاری

 

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهآغازبرگزاریانتخاباتپنجمیندورهنظامپرستاریازروزفروردین،گفتدرهمینراستاهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظام پرستاریدر۲۶فروردینسالجاریباحضورنمایندگانوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،نمایندهوزارتکشور،نماینده دادستانکلکشورونمایندگانسازماننظامپزشکیجمهوریاسلامیایرانتشکیلشد

 

بهگزارشوبدا،دکترمحمدحسینحیدری،انتخاباتاعضایهیاتهاینظارتبرانتخاباتنظامپرستاریشهرستانوانتخاباتشورایعالینظامپرستاریوعزلونصبآنانراازوظایفهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامبهپرستاریبیانکردوگفتنظارتبرحسنانجامانتخاباتدرحوزههایانتخاباتی،بررسینهاییصلاحیتنامزدهایعضویتدرهیاتمدیرهنظامپرستاریشهرستانهاوشورایعالیوابلاغنظرهیاتمرکزیبههیاتهایاجراییانتخابات،رسیدگیبهشکایاتانتخاباتیدرچارچوبموادقانونیوآئیننامههایمربوطه،رسیدگیبهشکایاتنامزدهاییکهصلاحیتآنهاباتائیدهیاتهاینظارتنرسیدهباشدوتجدیدنظردرآنهاوتوقفیاابطالتمامویاقسمتیازمراحلانجامانتخاباتدرچارچوبموادقانونیازوظایفدیگرهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاریاست

 

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریدرپایانتاکیدکردهمچنین،تاییدنهاییحسنانجامانتخاباتهیاتمدیرهنظامپرستاریشهرستانهاواعضایشورایعالینظامپرستاریواعضایاعتبارنامهمنتخبینورسیدگیبهشکایاتواعتراضاتکتبیافراددرموردتاییدصلاحدیدنامزدهایعضویتدرهیاتهایمدیرهنظامپرستاریوتجدیدنظردرآنهاازدیگروظایفاینهیاتاست

 

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٢٨فروردين١٣٩٨١٤٠٧شمارهخبر١٨٩١٢٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top