آخرین اخبار

کد خبر: 303315
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۲۳:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد

تشکیلهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاری

 

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهآغازبرگزاریانتخاباتپنجمیندورهنظامپرستاریازروزفروردین،گفتدرهمینراستاهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظام پرستاریدر۲۶فروردینسالجاریباحضورنمایندگانوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،نمایندهوزارتکشور،نماینده دادستانکلکشورونمایندگانسازماننظامپزشکیجمهوریاسلامیایرانتشکیلشد

 

بهگزارشوبدا،دکترمحمدحسینحیدری،انتخاباتاعضایهیاتهاینظارتبرانتخاباتنظامپرستاریشهرستانوانتخاباتشورایعالینظامپرستاریوعزلونصبآنانراازوظایفهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامبهپرستاریبیانکردوگفتنظارتبرحسنانجامانتخاباتدرحوزههایانتخاباتی،بررسینهاییصلاحیتنامزدهایعضویتدرهیاتمدیرهنظامپرستاریشهرستانهاوشورایعالیوابلاغنظرهیاتمرکزیبههیاتهایاجراییانتخابات،رسیدگیبهشکایاتانتخاباتیدرچارچوبموادقانونیوآئیننامههایمربوطه،رسیدگیبهشکایاتنامزدهاییکهصلاحیتآنهاباتائیدهیاتهاینظارتنرسیدهباشدوتجدیدنظردرآنهاوتوقفیاابطالتمامویاقسمتیازمراحلانجامانتخاباتدرچارچوبموادقانونیازوظایفدیگرهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاریاست

 

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریدرپایانتاکیدکردهمچنین،تاییدنهاییحسنانجامانتخاباتهیاتمدیرهنظامپرستاریشهرستانهاواعضایشورایعالینظامپرستاریواعضایاعتبارنامهمنتخبینورسیدگیبهشکایاتواعتراضاتکتبیافراددرموردتاییدصلاحدیدنامزدهایعضویتدرهیاتهایمدیرهنظامپرستاریوتجدیدنظردرآنهاازدیگروظایفاینهیاتاست

 

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٢٨فروردين١٣٩٨١٤٠٧شمارهخبر١٨٩١٢٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top