آخرین اخبار

کد خبر: 303322
تاریخ انتشار: شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۰۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حضور ۱۰۷ کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

حضور۱۰۷کشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ

مدیربخشبینالمللازارسالبیشاز۲هزارفیلمکوتاهوپویانماییاز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغخبرداد

بهگزارشوبدا،محمدعلیحجازی،مدیربخشبینالمللدهمینجشنوارهسیمرغگفتباتوجهبهاینکهدوهفتهبهپایانمهلتارسالآثارباقیمانده،تاکنون۲۳۰۶فیلمکوتاهوانیمیشناز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغارسالشدهواینبخشمورداستقبالدانشجویانفیلمسازسراسردنیاقرارگرفتهاست

حجازیتاکیدکرد۱۰کشورهند،برزیل،آمریکا،ترکیه،اسپانیا،فرانسه،ایتالیا،انگلیس،روسیه،آلمانبابیشترینتعداداثردرصدر۱۰۷کشورحضوریافتهدربخشبینالمللهستند

همچنیندربخشبینالمللجشنواره«سیمرغ»،شرکتکنندگانتنهادربخشفیلمفیلمکوتاهوپویانماییوطراحیپوسترمیتوانندشرکتکننددانشجویانخارجازکشورنیزبرایحضوردرجشنواره«سیمرغ»بایدآثارخودراباتوجهبهاولویت‌هایموضوعیدرحوزهفرهنگسلامتتولیدکنند

گفتنیاست،جشنوارهبینالمللی«سیمرغ»باشعارسالمزیستن،هنراستدرپنجبخشتئاتر،‌فیلم،ادبی،‌هنرهایتجسمیوموسیقی،تابستانسال‌جاریدرشهرتهرانبرگزارخواهدشد

چهارشنبه٢٨فروردين١٣٩٨١٣٣٣شمارهخبر١٨٩١١٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top