قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303322
تاریخ انتشار: شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۰۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حضور ۱۰۷ کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

حضور۱۰۷کشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ

مدیربخشبینالمللازارسالبیشاز۲هزارفیلمکوتاهوپویانماییاز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغخبرداد

بهگزارشوبدا،محمدعلیحجازی،مدیربخشبینالمللدهمینجشنوارهسیمرغگفتباتوجهبهاینکهدوهفتهبهپایانمهلتارسالآثارباقیمانده،تاکنون۲۳۰۶فیلمکوتاهوانیمیشناز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغارسالشدهواینبخشمورداستقبالدانشجویانفیلمسازسراسردنیاقرارگرفتهاست

حجازیتاکیدکرد۱۰کشورهند،برزیل،آمریکا،ترکیه،اسپانیا،فرانسه،ایتالیا،انگلیس،روسیه،آلمانبابیشترینتعداداثردرصدر۱۰۷کشورحضوریافتهدربخشبینالمللهستند

همچنیندربخشبینالمللجشنواره«سیمرغ»،شرکتکنندگانتنهادربخشفیلمفیلمکوتاهوپویانماییوطراحیپوسترمیتوانندشرکتکننددانشجویانخارجازکشورنیزبرایحضوردرجشنواره«سیمرغ»بایدآثارخودراباتوجهبهاولویت‌هایموضوعیدرحوزهفرهنگسلامتتولیدکنند

گفتنیاست،جشنوارهبینالمللی«سیمرغ»باشعارسالمزیستن،هنراستدرپنجبخشتئاتر،‌فیلم،ادبی،‌هنرهایتجسمیوموسیقی،تابستانسال‌جاریدرشهرتهرانبرگزارخواهدشد

چهارشنبه٢٨فروردين١٣٩٨١٣٣٣شمارهخبر١٨٩١١٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top